Άρθρο 07 – Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 3852/2010

Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό μέχρι πεντακοσίους (500) κατοίκους έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους».