Άρθρο 22 – Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:
«Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου και με πιστώσεις του δήμου.
3. Ο οικείος δήμαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και με ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων των κοινοτήτων κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, σε επαρκή αριθμό».

 • 12 Μαΐου 2018, 10:03 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Όλα τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη και πιστώσεις του οικείου δήμου. (Σκεπτικό: Από τη στιγμή που ο κάθε υποψήφιος πληρώνει παράβολο θα πρέπει να έχει και μια ελάχιστη παροχή).

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 4 Μαΐου 2018, 14:14 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1.Στον 21ο αιώνα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάρχει ακόμη η κάλπη και όχι Ηλ.Διακυβέρνηση 2ου επιπέδου με ηλεκτρονική ψηφοφορία (!!)
  2. Λυπηθείτε τα δένδρα και το περιβάλλον: εν πρώτοις, μεριμνείστε για την υποχρεωτική ανακύκλωση χάρτου (μη χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια κλπ. υλικό) από κάθε ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στόχος: κανένα εκλογικό χαρτί στα γενικά απορρίματα – όλα στους κάδους ανακύκλωσης χάρτου!