Άρθρο 179 – Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα

1. Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δύνανται να συνιστούν αυτοτελώς ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους ΟΤΑ, του ίδιου ή άλλου βαθμού, ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 252 παρ. 3 περ. β’ και 265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 με αντικείμενο τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
αα) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς,
αβ) Διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,
αγ) Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
αδ) Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,
αε) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας,
αστ) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 179),
αζ) Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
αη) Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
αθ) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών,
αι) Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.,
αια) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β 1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Οι εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ασκούν και οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
αα) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της οικείας Περιφέρειας,
αβ) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
αγ) Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τους σκοπούς της,
αδ) Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή του οικείου ΟΤΑ σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,
αε) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας,
αστ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
3. Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253, 265 του ν. 3463/2006, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από ΟΤΑ α’ βαθμού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από ΟΤΑ β’ βαθμού, καθώς και το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων και Περιφερειών.

 • 13 Μαΐου 2018, 11:24 | ΑΝΝΑ Σ.

  Οι Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ βαθμού και Β’ βαθμού λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και τη μη πρόσληψη νέου προσωπικού είναι σημαντικά υποστελεχωμένες και δυσλειτουργούν. Είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για την μεταφορά των υπαλλήλων των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιριών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και Β’ βαθμού στους ΟΤΑ οι οποίοι κατέχουν πάνω από το 90% του μετοχικού τους κεφαλαιου και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ. Πρόκειται για καταρτησμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να καλύψει πολλά κενα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι απαραίτητο να δοθεί μία εκ νέου προθεσμία στη διάταξη που αναφέρει ο κος Κολιάσης μέσω του Νομοσχεδίου του Κλεισθένη, καθώς πολλοί Δήμοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση συγκεκριμένου του άρθρου.

 • 4 Μαΐου 2018, 13:23 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  Στο υπόψη άρθρο προτείνονται τα εξής:
  Παρ. 1.αα) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : … «ή Σ.Η.Θ.» ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή …,
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Δυνατότητα αξιοποίησης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας που δεν είναι Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ παραγρ.4 ως εξής:
  «4. Οι δραστηριότητες των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 δύνανται να ασκούνται και από υφιστάμενες ή νέες ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως ισχύει καθώς και από Δημοτικές επιχειρήσειςή Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ που ασκούν δραστηριότητες τηλεθέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Διεύρυνση του αντικειμένου και αξιοποίηση των ΔΕΥΑ, που δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη διαχείριση δικτύων και καταναλωτών, ιδίως όσων ασκούν δραστηριότητες λειτουργίας δικτύων τηλεθέρμανσης.»

 • 4 Μαΐου 2018, 12:33 | ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Οικονομολόγος ΠΕ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού σε περίπτωση λύσης των ήδη υφιστάμενων ανωνύμων αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, όταν οι μέτοχοί τους, είναι κατά κύριο λόγο οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού και οι Ενώσεις τους και κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Προτείνεται να προστεθούν στην παράγραφο 3 οι κάτωθι υποπαράγραφοι:

  3.α. Σε ότι αφορά το προσωπικό, κατά τη λύση των εταιριών των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. που προέκυψαν λόγω εφαρμογής των άρθρων 252 και 265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εάν το ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τις Ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού, την Ένωση αυτών ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που μετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την ίδια σχέση εργασίας, με σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού, ή Περιφερειακού τους Συμβουλίου ή των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων αυτών.
  3.β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.
  3.γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού ή του Περιφερειακού του Συμβουλίου.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:36 | ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Οικονομολόγος ΠΕ

  Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μέριμνα για την τύχη του προσωπικού σε περίπτωση λύσης των ήδη υφιστάμενων ανωνύμων αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, όταν οι μέτοχοί τους, είναι κατά κύριο λόγο οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού και οι Ενώσεις τους και κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Προτείνεται να προστεθούν στην παράγραφο 3 οι κάτωθι υποπαράγραφοι:

  3.α. Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ή και Β’ βαθμού, της οποίας το ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τις Ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού, την Ένωση αυτών ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που μετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την ίδια σχέση εργασίας, με σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού τους Συμβουλίου.
  3.β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.
  3.γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού του συμβουλίου.