Άρθρο 151 – Γενικές αρχές που διέπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεσολάβηση

1. Η δημοτική και περιφερειακή διαμεσολάβηση ασκείται με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
2. Ως Δημοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ικανοτήτων, με τα προσόντα που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.
3. Οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές διαθέτουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πλήρη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία έναντι των δημοτικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών και οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία.

  • 14 Μαΐου 2018, 12:49 | ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ

    Ο «Διαμεσολαβητής» επιλαμβάνεται αναφορών, καταγγελιών κ.λπ. φυσικών ή νομικών προσώπων για θέματα κακοδιοίκησης κ.λπ., απολαμβάνει τυπικά «λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας» (άρθρο 151), αλλά συγχρόνως μπορεί να παυθεί (άρθρο 159), με αυξημένη πλειοψηφία, για «σοβαρή πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του», από τους εργοδότες του, δηλαδή τους εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, που τον επιλέγουν και τον πληρώνουν. Είναι εμφανές ότι η άσκηση των καθηκόντων του θα γίνεται με εντελώς «ανεπηρέαστο» τρόπο υπό την συνεχή απειλή απόλυσης.