Άρθρο 159 – Παύση Διαμεσολαβητή

1. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητή μπορούν να παυθούν, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εκλογή τους, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της επιτροπής της παραγράφου 3, για σοβαρή πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του.
2. Με απόφαση της ίδιας επιτροπής διαπιστώνεται η αντικειμενική αδυναμία του Διαμεσολαβητή να ασκήσει τα καθήκοντά του, για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ιδίως λόγοι υγείας.
3. Η επιτροπή που ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 1 και 2 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη ή τον οριζόμενο υπό αυτού Βοηθό Συνήγορο, ως πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) Δημοτικό Διαμεσολαβητή, έναν (1) Περιφερειακό Διαμεσολαβητή, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων κάθε φορά δημοτικών και περιφερειακών αρχών.