Άρθρο 59 – Τροποποίηση άρθρου 142 του ν. 3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 3852/2010 καταργείται.