Άρθρο 62 – Τροποποίηση άρθρου 153 του ν. 3852/2010

1. Στο εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «Ο δήμαρχος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο περιφερειάρχης».
2. Στο εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «του δήμου» διαγράφονται.