Άρθρο 91 – Αντιπεριφερειάρχες – Αντικατάσταση άρθρου 160 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 160 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«Αντιπεριφερειάρχες
1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται και ανακαλούνται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε χωρικούς και σε θεματικούς, ως εξής:
α) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες της οικείας περιφέρειας, με εξαίρεση τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, όπου οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τους νομούς της οικείας περιφέρειας. Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον περιφερειάρχη, μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία περιφερειακή ενότητα, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
β) Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες μπορούν να είναι έως και έξι (6) σε κάθε περιφέρεια. Ορίζονται δυνητικά από τον περιφερειάρχη, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων.
3. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,
β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,
γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,
ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.
ζ) συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασης του ή κατ` άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.
4. Στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες ο περιφερειάρχης αναθέτει με απόφασή του την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Όμοιες αρμοδιότητες μπορεί ο περιφερειάρχης να αναθέτει, συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.
5. Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη, να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή τους, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης με την πράξη της παραγράφου 1».

 • 1 Μαΐου 2018, 17:50 | Μανώλης Κομπολάκης

  Ο λόγος της θέσπισης άμεσης εκλογής τοπικού Αντιπεριφερειάρχη με το Σχέδιο «Καλλικράτης». και μάλιστα χωρίς ψήφο στο περιφερειακό Συμβούλιο, δεν φαίνεται να καλύπτει δημοκρατικές ανάγκες. Ο σκοπός του οργάνου δεν ήταν άλλος από το βόλεμα μερικών πολιτικών και κομματικών παραγόντων και ο ρόλος του, δεν μπορεί παρά να κατανοηθεί και να ταυτιστεί, με αυτόν του τοπικού τοποτηρητή ή του πάλαι ποτέ χωροδεσπότη των χωρών της μεσαιωνικής Ευρώπης. Ο νομοθέτης (πολιτικό κόμμα) ασφαλώς και εθελοτυφλούσε στις δημοκρατικότερες διαδικασίες όπως:
  Να εκλέγεται από το περιφερειακό συμβούλιο, με αυτοπροτάσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων συμβούλων και μυστική ψηφοφορία, που αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο του περιφερειακού Συμβουλίου ως θεσμού.
  Να ορίζεται ο πρώτος σε ψήφους, σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως της παράταξης που ανήκει, που προβάλει το μεγαλείο της δημοκρατίας και τη γενναιότητα του πολιτικού μας πολιτισμού.
  Να διορίζεται από τον περιφερειάρχη, που όμως αναπόφευκτα συνεπάγεται σχέσεις εξάρτησης και χειραγώγησης και σηματοδοτεί τη συντήρηση και διαιώνιση του σημερινού προσωπο-κεντρικού μοντέλου αυτοδιοικητικής εξουσίας με τις εγγενής και επίκτητες παθογένειες και αδυναμίες.
  Η αντικατάσταση του άρθρου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με την κατάργηση της άμεσης εκλογής αλλά με την επιλογή της χειρότερης διαδικασίας

 • 1 Μαΐου 2018, 12:44 | Γιώργος Ρομπογιαννάκης

  Σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Αντιπεριφερειάρχη που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 91, όπως και στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση:
  Δεν είναι δυνατόν να σταματάει η παροχή εξουσιοδότησης στους προϊσταμένους των υπηρεσιών, όταν για πολύ μικρής σημασίας θέματα, όχι σε όλες τις υπηρεσίες, υπάρχει η δυνατότητα να τίθεται η τελική υπογραφή από έμπειρο υπάλληλο τμήματος της υπηρεσίας. Δεν είναι ανάγκη να φορτώνεται για τα πάντα ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και να μην κάνει τίποτα άλλο από το να υπογράφει. Μιλάμε πάντα για επουσιώδη θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης και μπορούν να επιλυθούν και από υπαλλήλους. π.χ Η υπογραφή ενός πληροφοριακού εγγράφου, ή απλής βεβαίωσης, ή της άδειας κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω παρέχοντας το δικαίωμα υπογραφής σε στελέχη των υπηρεσιών. Τελικά ας δοθεί το δικαίωμα στον Αντιπεριφερειάρχη να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής όχι μόνο στους προϊσταμένους αλλά και σε άλλα στελέχη των υπηρεσιών και αυτός ας αποφασίζει προς το συμφέρον των πολιτών και των υπηρεσιών που εποπτεύει. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 5 να διατυπωθεί όπως παρακάτω:
  «5.Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη, να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή τους, σε προϊσταμένους υπηρεσιών ή άλλα στελέχη της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών