Άρθρο 84 – Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας – Αντικατάσταση άρθρου 83 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας
1. Το συμβούλιο της κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των δήμων, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παρ. 4 Α του άρθρου 259,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
δ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας εκφράζει επίσης γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.
3. Μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντα τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.
4. Τα συμβούλια των κοινοτήτων άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων, που προβλέπονται στo άρθρο 82 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερη διάταξη νόμου.
7. Οι εκτελεστές πράξεις των συμβουλίων των κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227».

 • 11 Μαΐου 2018, 14:27 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί στους Δήμους ο θεσμός της πάγιας προκαταβολής. Να δοθούν οδηγίες κοινές σε όλους τους προέδρους, ώστε με αποφάσεις του Συμβουλίου, να επικυρώνεται η χρήση αυτής για αποκαταστάσεις βλαβών και επιγουσών αναγκών εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους μέχρι του ύψους της πάγιας προκαταβολής. Τα δημοτικά συμβούλια, να είναι υποχρεωμένα να παίρνουν απόφαση κατανομής των πάγιων προκαταβολών στους προέδρους όλων των κοινοτήτων μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, το Δεκέμβριο.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:51 | Γιάννης Σταγάκης

  Τη στιγμή που ο παρών νόμος δίνει δυνατότητα να κατεβούν αυτόνομοι συνδυασμοί για τις Τοπικές Κοινότητες επιχειρώντας μια αναβάθμιση στο πεδίο εκλογιμότητας των τοπικών υποψήφιων συμβούλων, ταυτόχρονα δεν εμφανίζει αποφασιστικές αρμοδιότητες στο συμβούλιο τοπικής κοινότητας υποβαθμίζοντας το ρόλο του και ακυρώνοντας πρακτικά οποιαδήποτε αναβάθμιση του. Οι αρχικές σκέψεις του Υπουργείου για παροχή αρμοδιοτήτων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις Τοπικές Κοινότητες εγκαταλείφθηκαν οπότε υποβιβάζεται σε ένα γνωμοδοτικό κυρίως όργανο.
  Προτείνω όπως για την επιλογή χώρου λαϊκών αγορών όπου ο νόμος ρητά προβλέπει την γνωμοδότηση απο την Τοπική Κοινότητα, αντίστοιχα ακριβώς να προβλεφτεί ρητή γνωμοδότηση και για οποιαδήποτε παροχή κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κ.α.) πριν την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
  Επιπλέον να αποφασίζει για ένα αριθμό έργων που υποχρεωτικά θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς μέλη του μετά από κλήρωση να συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής των έργων αυτών.

 • 2 Μαΐου 2018, 20:37 | Λινάρδος Κωνσταντίνος

  Αγαπητοί Κύριοι

  Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο θεσμός των κοινοτικών συμβουλίων παραμένει εξαιρετικά υποβαθμισμένος.
  Αν δεν έχετε σκοπό να αναβαθμίσετε ουσιαστικά τον θεσμό είναι προτιμότερο να τον καταργήσετε.
  Μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων:
  Σας προτείνω να δώσετε στα κοινοτικά συμβούλια αποφασιστική αρμοδιότητα στα τεχνικά θέματα για τα οποία δεν χρειάζεται κανονιστική.
  Σας προτείνω μέλος του κοινοτικού συμβουλίου να παρευρίσκεται στις επιτροπές που αποφασίζουν θέματα της κοινότητας (όπως ασφαλτοστρώσεις- ενίσχυση φωτισμού κλπ).
  Σας προτείνω ελάχιστος αριθμός προτάσεων του κοινοτικού συμβουλίου ανά τομέα για το τεχνικό πρόγραμμα να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, ειδικότερα αν γίνονται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ή συνελεύσεις.

 • Μετά από μία πρώτη ανάγνωση και δίνοντας σημασία στην αναγέννηση των κοινοτήτων και του ρόλου τους σαν πρώτες σκέψεις κάνω τις εξής:– Η απόφαση για την κατανομή των πόρων των ΚΑΠ που αναλογούν στην κοινότητα να εγκρίνεται υποχρεωτικά από λαϊκή συνέλευση που θα γίνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και όχι με απόφαση του προέδρου ή του συμβουλίου όπου υπάρχει.