Άρθρο 233 – Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών – Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση.

1. Από 01.01.2019 οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές του υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό τους μεταφέρονται από 01.01.2019 στις περιφερειακές υπηρεσίες που συστήνονται με το παρόν άρθρο.
2. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι:
α) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α` και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,
γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και
δδ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.
β) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
γ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ε) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης,
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικής Μακεδονίας,
γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
στ) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Αιγαίου,
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Αιγαίου.
ζ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κρήτης.
3. Οι μεταφερόμενες υπηρεσίες της παραγράφου 2 διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύοντες οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις μεταφερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται στους οικείους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
4. α) Τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας & Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και Μακεδονίας – Θράκης, εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
β) Οι αρμοδιότητες κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό μετονομάζονται σε Τμήματα Αστικής Κατάστασης ανά νομό.
γ) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνεται Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με έδρα τη Ρόδο. Τα Τμήματα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου, τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας & Πρόνοιας των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στη συνιστώμενη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
δ) Οι αρμοδιότητες μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μεταφέρονται από 01.01.2019 σε συνιστώμενα στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Τμήματα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων μετονομάζονται σε Τμήματα Αστικής Κατάστασης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.
ε) Στη συνιστώμενη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης πρoΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα ιθαγένειας ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται εφεξής ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Οι εκκρεμείς δίκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα ιθαγένειας συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεμία από αυτές.
7. Το Υπουργείο Εσωτερικών από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτό αρμοδιοτήτων υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
8. Από 1.1.2019 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ιδρυόμενων με το άρθρο αυτό περιφερειακών του υπηρεσιών.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2018 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι ως άνω πιστώσεις από 01.01.2019 προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.
9. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της παραγράφου 2 καθίσταται αυτοδίκαια από 01.01.2019 προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνοντας ισάριθμα τις προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία, τη μεταφορά πιστώσεων, τη στέγαση υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
11. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των περιφερειακών υπηρεσιών ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».

 • 14 Μαΐου 2018, 14:56 | Κ.Γ.

  Άραγε για ποιο λόγο το Βόρειο Αιγαίο, που έχει υποστεί τόση ανεπανόρθωτη βλάβη από την αθρόα εισροή μεταναστών-προσφύγων είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας που αφήνεται χωρίς δική της Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής;
  Ποιος σκοπός μπορεί να εξυπηρετείται με τη Διοίκηση των Υπηρεσιών Μετανάστευσης του Β. Αιγαίου από μακριά και μάλιστα από τη Ρόδο;
  Κακά τα ψέμματα, υπηρεσίες στη νησιωτική χώρα που εξυπηρετούν κοινό και μάλιστα δύσκολο κοινό, δεν μπορούν να διοικούνται με τα χαιρετίσματα και με ψηφιακές υπογραφές, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση στο κέντρο λήψης αποφάσεων είναι τόσο δύσκολη.
  Άλλωστε, η ανεξέλεγκτη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ενθαρρύνει φαινόμενα κακοδιαχείρισης, κατάχρησης εξουσίας, μη πούμε και τίποτα χειρότερο.
  Το Βόρειο Αιγαίο έχει μπει σε μεγάλους μπελάδες σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό-προσφυγικό, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.
  Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (βλ. asylo.gov.gr) ΜΟΝΟ το 2017 υποβλήθηκαν: στη Λέσβο 11.952 αιτήσεις ασύλου, στη Χίο 6513 και στη Σάμο 5115. Το πρώτο τετράμηνο του 2018 υποβλήθηκαν: 5823 αιτήσεις στη Λέσβο, 907 στη Χίο και 2094 στη Σάμο.
  Οι «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» λένε ότι μεγάλο ποσοστό αυτών είναι στην πραγματικότητα οικονομικοί μετανάστες από κάθε λογής τόπο. Συνεπώς, κάποια στιγμή στο μέλλον οι αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου θα απορριφθούν και δεν θα έχουν πλέον νομιμοποιητικά έγγραφα. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι;;;; Θα επιστραφούν στην Τουρκία;;;;
  Είναι αυτονόητο ότι οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης στο Βόρειο Αιγαίο θα πρέπει να ενισχυθούν, ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΟΥΝ. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση του άρθρου με την πρόβλεψη περί Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 • 14 Μαΐου 2018, 12:31 | ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ

  • Η μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού να γίνει εθελοντικά και να οριστεί η ημερομηνία κατά την οποία οι υπηρετούντες υπάλληλοι θα μετατίθενται για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να μεταβληθεί σκοπίμως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, με ότι αυτό συνεπάγεται…
  • Σήμερα στα τμήματα Αστικής Κατάστασης και Ένταξης οι αρμόδιοι υπάλληλοι ασκούν ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες τόσο της Ιθαγένειας και της Πολιτογράφησης, όσο και της Ένταξης. Ευλόγως λοιπόν δημιουργείται η απορία για το ποιοι υπάλληλοι θα παραμείνουν στις ΑΠ.Δ. και ποιοι θα μεταφερθούν στο Υπουργείο, πάντα στη βάση της εθελοντικής μετακίνησης.

 • 11 Μαΐου 2018, 22:40 | Αιμίλιος

  Καταργήστε επί τέλους τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Μια χώρα με μέγεθος σαν της Ελλάδας και έχει 4 επίπεδα διοίκησης. Έλεος!

 • 9 Μαΐου 2018, 18:58 | Θανάσης

  1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, δεδομένου ότι στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με πλήθος υποθέσεων, θα προστεθούν και οι υποθέσεις που είχε την αρμοδιότητα να τις ασκεί ο Συντονιστής των Αποκεντρωμένων.
  2. Στο Υπουργείο θα περιέλθει επίσης και η αρμοδιότητα για τις εγγραφές-μεταβολές στα μητρώα Αρρένων.
  3. Επειδή είναι αδύνατο η εξέταση όλων των υποθέσεων να γίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας ή τον Υπουργό, θα προκύψει η ανάγκη να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες όπου είναι σκόπιμο/δυνατό για τη διεκπεραίωσή τους.
  4. Η επιβάρυνση στις Διευθύνσεις Διοίκησης και Οικονομικού του Υπουργείου οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετούν διοικητικά, μισθολογικά και να φροντίζουν για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών τις νέες μονάδες θα είναι επίσης μεγάλος. Η αύξηση των δομών και του προσωπικού του Υπουργείου θα είναι μεγαλύτερη από 50%. Θα οδηγήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη αύξηση των δομών και του προσωπικού, αλλά και σε μία δυσκίνητη κεντρική διοίκηση.
  5. Αντί για αποκέντρωση που πρέπει να είναι ο στόχος επιχειρείται συγκέντρωση αρμοδιοτήτων.

 • 7 Μαΐου 2018, 08:51 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Με το άρθρο 233 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Κλεισθένης Ι» επέρχονται πολύ μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και ιδιαίτερα για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου!!!
  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή, είναι η μόνη από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας που έχει μια ιδιομορφία: ενώ στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες οι αρμοδιότητες Ιθαγένειας-Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης είναι διακριτές και ανήκουν σε ξεχωριστές Διευθύνσεις, στο Αιγαίο τα δύο αυτά αντικείμενα είναι ενταγμένα κάτω από την ομπρέλα της ίδιας Διεύθυνσης: Εν προκειμένω, οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αποτελούνται από επιμέρους Τμήματα τόσο Ιθαγένειας-Πολιτογράφησης όσο και Μετανάστευσης.
  Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Εσωτερικών «αποφασίζει» ουσιαστικά να διαχωρίσει τα κομμάτια της Ιθαγένειας-Πολιτογράφησης αφενός, και της Μετανάστευσης αφετέρου, ενσωματώνοντας το πρώτο απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργώντας δύο (2) ξεχωριστές Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και κρατώντας τις αρμοδιότητες της Μετανάστευσης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ειδικά, το σχέδιο Νόμου προβλέπει τη σύσταση ΜΙΑΣ (1) Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής (υπό τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας) για όλο το Αιγαίο με έδρα τη «Ρόδο»!!!
  Η πρόβλεψη περί ΜΙΑΣ (1) μόνο Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής για όλο το Αιγαίο δεν λαμβάνει υπόψη τη συνταγματική επιταγή για την αναγνώριση της νησιωτικότητας, γεγονός που θα δυσχεράνει τόσο το έργο των Υπηρεσιών όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
  Περαιτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί το εξής κρίσιμο σημείο: ήδη προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Βορείου Αιγαίου αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, οι αιτήσεις ασύλου των οποίων έχουν απορριφθεί, προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν. 4251/2014, ο αριθμός των οποίων προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σημαντικά, λόγω των συνεχόμενων και μεγάλων μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου και Σάμου).
  Εν κατακλείδι, εφόσον αποτελεί βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών να κρατήσει τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να συσταθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δύο (2) Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής, η μία με έδρα τη Μυτιλήνη και η άλλη με έδρα τη Ρόδο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της.

  Συνεπώς, προτείνουμε η αλλαγή του άρθρ. 233 ως εξής:
  Εδ. γ της παραγράφου 4 «Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται:
  i)Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με έδρα τη Μυτιλήνη.
  ii) Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με έδρα τη Ρόδο.
  Τα Τμήματα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου, τα Τμήματα Γραμματείας, τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα τμήματα Υγείας & Πρόνοιας των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
  ε) «Στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.”

 • 4 Μαΐου 2018, 12:10 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ως υπάλληλος τμήματος Τ.Α.Κ.Κ.Ε. θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:
  1. Για τη γρηγορότερη απονομή Ιθαγένειας, προκρίνεται η καθετοποίηση μονάδων, με νέα δομή, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της υπάρχουσας δομής εντός αποκεντρωμένων, στις οποίες υφίστανται γενικότερα αρκετά ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης. Θα μπορούσε να έχουν γίνει τα παρακάτω: Απευθείας υπαγωγή Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης στο Συντονιστή, χωρίς προηγούμενη υπαγωγή τους στις Γενικές Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας και υποχρέωση ηλεκτρονικής υπογραφής στην εσωτερική διακίνηση εγγράφων, με παράλληλη θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, υπέρβαση του οποίου θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και να ελέγχεται αυτεπάγγελτα από το ΥΠ.ΕΣ..Επίσης η σύσταση των επιτροπών πολιτογράφησης, θα μπορούσε να γίνεται αρκετά πριν τη λήξη της θητείας τους, ώστε να μη συναντάται κωλυσιεργία, ενώ και οι συνεδριάσεις πρέπει θεσμοθετημένα να γίνονται πολύ συχνότερα.
  2. Θα υπάρξει πιθανώς επιπλέον κόστος για τη μετάβαση στη νέα δομή, εξαιτίας της αλλαγής λογοτύπων φορέα κλπ και εφ΄ όσον δεν προβλεφθούν έγκαιρα οι νέες ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προμήθειες και αντιμετώπιση καθημερινών τεχνικών και άλλων ζητημάτων (πχ. βλάβες και αποκατάσταση αυτών), θα υπάρξει περίοδος (μικρή ή μεγάλη) δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.
  3. Όσον αφορά τη μεταφορά προσωπικού, θα πρέπει να διασφαλίζεται η μη μετακίνηση σε άλλο τόπο από αυτόν που υπηρετούσε ο υπάλληλος πριν (εξαιρουμένης της εθελοντικής και με σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου), όπως και η μεταφορά του συνόλου των προϋπαρχουσών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων.
  4. Τα κατά νομούς Τμήματα αστικής κατάστασης και κοινωνικής ένταξης, ασκούν ενιαία με όλη τη δύναμή τους σε προσωπικό, όλες τις αρμοδιότητες, οπότε πρέπει να οριστεί με σαφείς ενέργειες, ο τρόπος με τον οποίο θα αναγνωριστεί ξεχωριστά υπάλληλος/-οι που ασκεί/-ουν (εφ’ όσον υπάρχουν) την αρμοδιότητα κοινωνικής ένταξης η οποία θα υπάγεται στα τμήματα διοικητικού – οικονομικού στις Α.Δ..
  5. Πρέπει να προβλέπεται επίσης η εθελοντική δυνατότητα παραμονής στις κατά τόπους δομές τις Α.Δ. για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στα τμήματα Αστικής κατά την έκδοση του νόμου, χωρίς μετακίνηση σε άλλο τόπο από αυτόν που υπηρετούσε ο υπάλληλος, εξαιρούμενης της εθελοντικής και με σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου μετακίνησης.