Άρθρο 144 – Τρόπος ψηφοφορίας

1. Οι εκλογείς εκφράζουν την προτίμησή τους σε έντυπο ψηφοδέλτιο θέτοντας σταυρό μαύρης ή κυανής απόχρωσης παραπλεύρως μίας εκ των διαθέσιμων προεπιλεγμένων απαντήσεων που έχουν καθοριστεί με την απόφαση προκήρυξης του δημοψηφίσματος για κάθε ερώτημα.
2. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό παραπλεύρως μίας από τις διαθέσιμες απαντήσεις κατά την προηγούμενη παράγραφο θεωρείται, ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα, λευκό.
4. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρο 73 και 76 του π.δ. 26/2012.