Άρθρο 110 – Υπηρεσιακές μεταβολές – πειθαρχικός έλεγχος – Αντικατάσταση άρθρου 220 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 220 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπηρεσιακές μεταβολές – Πειθαρχικός έλεγχος
1. Στον Επόπτη ΟΤΑ επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η οριστική παύση.
2. Την πειθαρχική εξουσία επί του Επόπτη ΟΤΑ ασκεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να επιβάλλει στον Επόπτη ΟΤΑ την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών. Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή μετά από αίτηση παραίτησης, ο Υπουργός Εσωτερικών παύει από τη θέση του τον Επόπτη ΟΤΑ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Κατά της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που επιβάλλει ποινή, ασκείται προσφυγή ουσίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για τον Επόπτη ΟΤΑ ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Όταν ως Επόπτης ΟΤΑ υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της παύσης λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος στην άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει, στη συνέχεια, εάν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει και να απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
5. Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ είναι το οικείο Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..
β. Ο Επόπτης ΟΤΑ
γ. Ο Υπουργός Εσωτερικών
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, ως προς το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ, οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

  • 3 Μαΐου 2018, 12:50 | Βίκτωρ Γρηγοροπουλος

    Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση , να συμμορφωθούν οι Δήμοι στην είδη προβλεπόμενη νομοθεσία , στο θέμα των έγκαιρων απαντήσεων τους στους πολίτες στα πρωτόκολλα ( Αιτήματα ) στις λογικές απαιτήσεις των πολιτών .