Άρθρο 29 – Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια – Αντικατάσταση άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 34 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφ’ όσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
2. Εάν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Εάν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου εδαφίου, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφ’ όσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32, παραλειπομένου του κλάσματος και προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.
6. Εάν μετά και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
8. Εάν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προηγούμενης παραγράφου υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας».

 • 4 Μαΐου 2018, 13:54 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Πρέπει να τροποποιηθεί το Άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ψήφων του κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια και όχι τον απόλυτο αριθμό των ψήφων σε σχέση με τους ψήφους συνολικά του συνδυασμού. Προτείνεται η διαμόρφωση ως εξής:
  Η σειρά κατανομής γίνεται από τις εκλογικές περιφέρειες με τις λιγότερες έδρες και ακολούθως κατ’ αύξοντα αριθμό εδρών.
  1. Στις μονοεδρικές περιφέρειες την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός που δικαιούται έδρα και έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφ’ όσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα.
  Αν απομείνει αδιάθετη έδρα σε μονοεδρική περιφέρεια και ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός δε δικαιούται άλλη έδρα, τότε με την ανωτέρω διαδικασία την καταλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους συνδυασμός εφόσον αυτός δικαιούται έδρας.
  2. Στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, ορίζεται ανά περιφέρεια εκλογικό μέτρο ως το πηλίκο του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας προς το Ν+1 (όπου Ν ο αριθμός των εδρών της εκλογικής περιφέρειας) με το πηλίκο που προκύπτει παραλειπομένου του κλάσματος. Ακολούθως διαιρούνται οι έγκυρες ψήφοι που έλαβε ο κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο και λαμβάνει ο συνδυασμός απευθείας το ακέραιο μέρος του κλάσματος, ενώ το δεκαδικό παραμένει ως υπόλοιπο, εφόσον ο συνδυασμός δικαιούται έδρες με βάση το Άρθρο 27. Τυχόν αδιάθετες έδρες στην εκλογική περιφέρεια, διατίθενται με τη διαδικασία της επόμενης παρ. 3. Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και οι συνδυασμοί λαμβάνουν τις έδρες σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο εκάστης περιφέρειας.
  3. Για τις αδιάθετες έδρες εκάστου συνδυασμού, ακολουθεί κατάταξη κατ’ αύξων αριθμό υπολοίπων της προηγούμενης παραγράφου σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ο συνδυασμός με το μικρότερο αριθμό συνολικών έγκυρων ψήφων που έχει να λάβει έδρα από τα αδιάθετα υπόλοιπα, καταλαμβάνει κατά σειρά την έδρα στην εκλογική περιφέρεια με το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό του υπολοίπου ψήφων. Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για τους υπόλοιπους συνδυασμούς κατ’ αύξων αριθμό ψήφων, μέχρι να λάβουν όλοι οι συνδυασμοί τις έδρες που δικαιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 27 και να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας.
  4. Ο υποψήφιος δήμαρχος κάθε συνδυασμού που δικαιούται έδρα δημοτικού συμβούλου, λαμβάνει την έδρα στην εκλογική περιφέρεια που ο συνδυασμός έχει καταλάβει τις περισσότερες έδρες και σε περίπτωση ίσου αριθμού, σ’ αυτήν που έχει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός δικαιούται μόνο μία έδρα, σ’ όποια εκλογική περιφέρεια και αν είναι, την καταλαμβάνει ο υποψήφιος δήμαρχος.

 • 29 Απριλίου 2018, 17:46 | Νίκος

  Το άρθρο αυτό αποτελεί σημαντική τομή και στην πυσία χτυπάει τις πελατειακές σχέσεις και τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ορόκειται για απλή αναλογική, η οποία αντικατοπτρίζει την πυσία της Δημοκρατίας.