Άρθρο 148 – Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 26/2012.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού του παρόντος νόμου.
3. Το άρθρο 216 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 11) καταργείται.
4. Η περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) καταργείται.
5. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Ζ’ ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.