Άρθρο 208 – Τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107)

Το εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), 246 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και 9 παρ. 18 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή».

 • 14 Μαΐου 2018, 12:36 | ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ

  Να αποσαφηνιστεί και να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο αρ. 99 του ν. 4483/2017 για την προσωπική διαφορά και να συμπεριληφθούν οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν στις Απ.Δ. δυνάμει των νόμων 4117/2013, 4018/2011 και 3528/2007 όπως άλλωστε αναφέρεται στην από τις 22 Φεβρουαρίου 2018 με αρ. πρωτ. 41051/2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών η οποία σήμερα υπερκαλύπτει το νόμο.

 • 11 Μαΐου 2018, 10:49 | Ε.Μ.

  Mε την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4483/2017 (Α’107) άρθηκε μεν η αδικία σε βάρος πολλών μεταταχθέντων υπαλλήλων που εξαιρέθηκαν εφεξής από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 και τούς επαναχορηγήθηκε αυτή αναδρομικά, ΟΜΩΣ δεν συμπεριελήφθησαν ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις μεταταχθέντων υπαλλήλων.
  Με το άρθρο 208 του «Κλεισθένη Ι» πρέπει επιτέλους να καταπολεμηθούν αυτές οι παθογένειες στη Δημόσια Διοίκηση που καταλήγουν στο ότι υπάλληλοι που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν την ίδια υπηρεσία, στους ίδιους χώρους εργασίας, λαμβάνουν διαφορετική αμοιβή καθώς αντιμετωπίζονται ανεξήγητα με διαφορετικό τρόπο και με αποκλεισμό από τις ρυθμίσεις.
  Για να αποκατασταθεί, λοιπόν, η έννοια δικαίου και ισονομίας στη Δημόσια Διοίκηση πρέπει στην τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 να συμπεριληφθούν ρητά ΚΑΙ οι περιπτώσεις των υπαλλήλων που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο παρ. 1 εδ. ε του Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29 Α΄) στις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 • θα πρέπει να συμπεριληφθούν ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις μετατάξεων

 • 8 Μαΐου 2018, 08:36 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Το άρθρο 3 του Ν. 4018/2011:
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 αντι-
  καθίσταται ως εξής:
  «2. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομι-
  κών προσώπων δημοσίου δικαίου και Περιφερειών, μπο-
  ρεί να μετατάσσονται ή να μεταφέρονται, με ταυτόχρο-
  νη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων και την ίδια
  σχέση εργασίας, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετα-
  νάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μετάτα-
  ξη ή η μεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ι-
  σχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Εσω-
  τερικών, Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδι-
  ου ή εποπτεύοντος Υπουργού, μετά την υποβολή αίτη-
  σης από τους ενδιαφερόμενους.

  Ερωτώ οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με με την ως άνω διάταξη υπάγονται τελικά στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017; Κατά τη γνώμη μου υπάγονται. Εάν όχι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί στο άρθρο 208 του «Κλεισθένη».

 • 7 Μαΐου 2018, 13:07 | ΝΙΚΗ

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπ’όψιν το σχόλιο του κ. Καλογεράκη αναφέρω και την περίπτωση άρθρου 27 Ν. 4354/2015 που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 208:

  Αναφορικά με την περίπτωση καταβολής της προσωπικής διαφοράς για κάποιον ο οποίος μετατάχθηκε εθελουσίως από ΟΤΑ σε ΟΤΑ μετά την 31/12/15,το ελεγκτικό συνέδριο βασιζόμενο στο άρθρο 27 του Ν. 4354/2015 σε συγκεκριμένη περίπτωση υπαλλήλου αναφέρει ότι: «…σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε άλλο φορέα που διενεργείται κατόπιν αίτησής του, η προσωπική διαφορά που ελάμβανε από το φορέα προέλευσης παύει να καταβάλλεται από το φορέα υποδοχής…».

  Κρίνεται πως πρέπει να συμπεριληφθεί και η περίπτωση αυτών των μετατασσόμενων υπαλλήλων διπλωματούχων μηχανικών στους οποίους πρέπει να καταβληθεί και μάλιστα αναδρομικά από την περικοπή της η εν λόγω διαφορά.

 • 2 Μαΐου 2018, 21:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

  Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης,στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε ρητά και αυτή του άρθρου 9 παρ. 22 του Νόμου 2266/1994 που αφορά την κάλυψη κενών θέσεων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των παραμεθόριων περιοχών.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4483/2017,έχει γίνει κατηγοριοποίηση των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε αυτούς που μετατάχθηκαν πριν την ψήφιση του νόμου και στους οποίους περικόπτεται η υπερβάλλουσα μείωση και σε αυτούς που μετατάχθηκαν ή μετατάσσονται μετά την ψήφιση του νόμου και διατηρούν την υπερβάλλουσα μείωση…