Άρθρο 76 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση άρθρου 74 του ν 3852/2010

Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από έναν ακόμη αντιδήμαρχο ως μέλος οριζόμενο από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους σε αριθμό ίσο με το 50% των μελών της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την οικονομική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επιτροπή ποιότητας ζωής, ισάριθμα με τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός αυτών.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
6. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.
8. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού».

 • 5 Μαΐου 2018, 18:10 | ΤΕΟ

  Υπάρχει το ενδεχόμενο με κατάλληλους χειρισμούς να μην εκπροσωπείται η αντιπολίτευση στις επιτροπές.

 • 4 Μαΐου 2018, 15:59 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Το παρ. 1 του Άρθρου είναι γραμμένη πολύ ασαφώς. Πρέπει να αλλαχθεί και να αποσαφηνισθεί πόσοι εκ των μελών των δύο αυτών επιτροπών θα προέρχονται και από ποιες παρατάξεις.
  Προτείνεται:
  1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από:α) τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από επτά (7) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, β) εννιά (9) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα ένα (41) μέλη, και γ) έντεκα (11) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα ένα (41) μέλη. Ο δήμαρχος σε όλες τις περιπτώσεις ορίζει και έναν ακόμη αντιδήμαρχο.
  2. Η σύνθεση των επιτροπών για τις υπόλοιπες θέσεις, γίνεται με βάση εκλογικό μέτρο (%) για κάθε επιτροπή με το πηλίκο των ποσοστών των παρατάξεων προς Ν+1 (όπου Ν=6 ή 8 ή 10 αναλόγως των α,β,γ περιπτώσεων). Κάθε παράταξη λαμβάνει δικαίωμα για το ακέραιο πηλίκο του εκλογικού ποσοστού της προς το εκλογικό μέτρο. Τυχόν υπόλοιπο εδρών διατίθεται στις παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο ποσοστού. Από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, αφαιρείται μία δικαιούμενη έδρα, του ορισθέντος αντιδημάρχου (Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε αναλογική εκπροσώπηση στις δύο αυτές επιτροπές).
  3. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 71 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
  4. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται από τις παρατάξεις αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήπο-
  τε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την οικονομική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επιτροπή
  ποιότητας ζωής έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, αν η επιτροπή αποτελείται από οκτώ (8), οκτώ (8) αναπληρωματικά μέλη αν η επιτροπή αποτελείται από 10 και δέκα (10) αναπληρωματικά στις δωδεκαμελείς. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο α-
  ριθμός τούτων ανά κατηγορία.

 • 29 Απριλίου 2018, 22:23 | Δημήτρης Βασιλάκης

  Ακραίο σενάριο: Παραιτούνται όλα τα αντιπολιτευόμενα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής) και η παράταξη του Δημάρχου έχει μόνο 16 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 41 (αντιστοιχεί σε εκλογικό αποτέλεσμα περί το 38% στο Α’ γύρο, πράγμα πολύ συνηθισμένο). Οι δύο Επιτροπές πρέπει να είναι οκταμελείς συν έναν αντιδήμαρχο (κατά τεκμήριο από την παράταξη του Δημάρχου). Σύμφωνα με την παρ.7 τα παραιτηθέντα μέλη πρέπει να αντικατασταθούν από την παράταξη του Δημάρχου. Πώς θα στελεχωθούν οι δύο οκταμελείς συν ένα Αντιδήμαρχο Επιτροπές δεδομένου του ασυμβίβαστου της συμμετοχής και στις δύο Επιτροπές;

  Επίσης, η παράγραφος 8 είναι ασαφής. Η αντικατάσταση γίνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 7 (αντικατάσταση από συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου) ή τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 & 3;

 • Στην παράγραφο 1 ή αλλού, δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Επιτροπών ανά παράταξη (Παράταξης Δημάρχου και υπολοίπων παρατάξεων) που πρέπει να εκλεγούν.
  Αν αυτό είναι ορθό, τότε τι νόημα έχει η παράγραφος 8;

  <>

  Αν η βούληση του νόμου είναι ότι τα μέλη των επιτροπών εκλέγονται χωρίς περιορισμούς σε ποια παράταξη ανήκουν τότε η παράγραφος 8 είναι περιττή.