Άρθρο 43 – Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι του άρθρου 3 του παρόντος. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας.
2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ ισχύουν από την έναρξη της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 38 ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2019.