Άρθρο 202 – Τελική διάταξη Κεφαλαίου Θ’

Οι διατάξεις των άρθρων 172, 173, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 και 189 ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.