Άρθρο 80 – Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των 500 κατοίκων – Αντικατάσταση άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων
1. Ο πρόεδρος της κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων εκλέγεται από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου, για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.
Κατά τη συνεδρίαση κατατίθενται υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας από τα μέλη του συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες τίθενται σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών του συμβουλίου, τα οποία έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έναν μόνο υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και με την ίδια διαδικασία και πλειοψηφία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων.
3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
4. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο διαγραφείς.
5. Ο πρόεδρος μπορεί να ανακληθεί από τα καθήκοντά του, εφ’ όσον υποβληθεί εις βάρος του πρόταση μομφής από τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου και γίνει αποδεκτή από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, σε μυστική ψηφοφορία.
Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) και των δύο τρίτων (2/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
Η πρόταση μομφής υποβάλλεται εγγράφως κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου και καταχωρείται στα πρακτικά. Αν η πρόταση υποβληθεί από τον απαιτούμενο αριθμό μελών, η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά, προκειμένου να γίνει η ψηφοφορία επί της πρότασης. Αν η πρόταση μομφής υπερψηφιστεί από τον απαιτούμενο αριθμό συμβούλων, στην ίδια συνεδρίαση πραγματοποιείται η εκλογή νέου προέδρου, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Ο ανακληθείς μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα.
6. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή ανάκλησης ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των προηγούμενων παραγράφων.
7. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων».

 • 14 Μαΐου 2018, 09:28 | Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου

  Άρθρο 80 – Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των 500 κατοίκων – Αντικατάσταση άρθρου 79 του ν. 3852/2010
  Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
  «Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων
  1. Ο πρόεδρος της κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων εκλέγεται ο πλειοψηφών σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού στην κοινότητα.
  Οι παράγραφοι 2 και 5 του παρόντος άρθρου να μην συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.

 • 13 Μαΐου 2018, 23:18 | Νατσίδης Παναγιώτης

  Προτείνω ή να παραμείνει ο τρόπος εκλογής όπως ισχυέι με τον καλλικράτη ή αφού θα υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο και για να γνωρίζει ο πολίτης ποιος θα είναι ο πρόεδρος.να υπάρχει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο ο οποίος θα είναι και ο πρόεδρος και απο κάτω ο αντίστοιχος αριθμός υποψηφίων συμβούλων αναλογά με τον πληθυσμό οι οποίοι και θα λαμβάνουν σταυρό. Με αυτους τους τρόπους θα εκφράζετε η βούληση του πολίτη.

 • 13 Μαΐου 2018, 16:06 | Παντελής Ξηρουχάκης

  Παρ.1: Η προτεινόμενη διαδικασία εκλογής προέδρων κοινοτήτων αποτελεί μια δοκιμασμένη μέθοδο, ούσα σχεδόν ταυτόσημη με τη διαδικασία που προέβλεπε κατά την αρχική του ψήφιση ο «Καλλικράτης» για τις δημοτικές κοινότητες . Μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της και -αναλόγως- να ισχύσει εκ νέου ή όχι. Πάντως, η μετέπειτα αντικατάσταση του άρθρου εκείνου στον «Καλλικράτη» θα πρέπει να μας προβληματίσει.

  Παρ.5: Η χρησιμότητα της πρότασης μομφής δεν αμφισβητείται εφόσον η εκλογή του προέδρου γίνεται μέσω ψηφοφορίας του συμβουλίου. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αρνητικής αξιοποίησής της από τους συμβούλους, με κάτι τέτοιο να είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο στα ολιγομελή συμβούλια. Αποκορύφωμα αποτελούν τα τριμελή συμβούλια, όπου αρκεί ένα διαφωνόν μέλος για να υποβληθεί πρόταση μομφής, ενώ ο πρόεδρος μπορεί να εκπέσει κατόπιν συμφωνίας των άλλων δύο μελών του συμβουλίου. Ο ίδιος πρόεδρος που ενδεχομένως να είχε ψηφιστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων! Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τα πενταμελή συμβούλια είναι 2 σύμβουλοι για υποβολή πρότασης μομφής και 3 για έκπτωση/ανάδειξη νέου προέδρου. Είναι φανερό ότι υπό αυτές τις συνθήκες τίθενται μεγάλα προσκόμματα σε προέδρους που θα επεδίωκαν να συγκρουστούν και να επιτελέσουν ουσιαστικό έργο στα πλαίσια των ούτως ή άλλως περιορισμένων αρμοδιοτήτων τους.

  Γενικό σχόλιο: Εξετάζοντας το παρόν άρθρο σε συνάρτηση με την περιγραφόμενη στο άρθρο 15 εκλογική διαδικασία (για κοινότητες άνω των 500 κατοίκων), πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εκλογής του προέδρου βαίνει φανερά σε βάρος της λαϊκής ετυμηγορίας προκειμένου για κοινότητες με ένα (1) σταυρό προτίμησης (πληθυσμό μέχρι 10.000). Σε τέτοιες κοινότητες, ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος ταυτίζεται μονοσήμαντα με το πρόσωπο που η σχετική πλειοψηφία θεωρεί ως καταλληλότερο για πρόεδρο. Επομένως στις κοινότητες αυτές θα ήταν παράλογο να τίθεται υπό διαπραγμάτευση το αξίωμα του προέδρου.

  Πρόταση: Βάσει των παραπάνω, θεωρώ ότι πρόεδρος για κοινότητες με ένα (1) σταυρό προτίμησης (δηλαδή με πληθυσμό έως 10.000 στην τρέχουσα μορφή του νόμου), θα πρέπει να εκλέγεται ο λαμβάνων τη σχετική πλειοψηφία κατά την εκλογική διαδικασία (μέσα από ενιαία λίστα υποψηφίων, κατά το σχόλιο του άρθρου 15). Σε περίπτωση δε τριμελών συμβουλίων, δεν θα πρέπει να υφίσταται δυνατότητα για πρόταση μομφής. Στην περίπτωση πενταμελών συμβουλίων, η πρόταση μομφής και η αποδοχή της (αν υφίστανται) θα πρέπει να λαμβάνονται από 3 και 4 μέλη αντίστοιχα. Για τα συμβούλια με περισσότερα μέλη, η πρόταση να προχωρήσει μόνο αφού συνεκτιμηθεί και η αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του αντίστοιχου θεσμού στις δημοτικές κοινότητες κατά την τετραετία 2011-2014.

 • 12 Μαΐου 2018, 12:26 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου πιθανόν να δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες και να αναπαράγει πιθανές άλλες προσωπικές προστριβές, σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Επίσης δεν μπορεί να ισχύει η μομφή για τους προέδρους των κοινοτήτων άνω των 500 κατοίκων και να μην ισχύει για τις κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων.

 • 12 Μαΐου 2018, 12:41 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ο πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου της κοινότητας, σε διαδοχικές ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η πλειοψηφία. Τι προβλέπεται αν όλα τα μέλη της κοινότητας είναι υποψήφιοι πρόεδροι και λάβουν από μία ψήφο, με ποιο κριτήριο συνεχίζεται η διαδικασία εκλογής;

 • 12 Μαΐου 2018, 11:05 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Άρθρο 80-81-82-83: Έχει δικαίωμα ψήφου και επιβολής βέτο στο δημοτικό συμβούλιο σε θέματα ενοικίασης η εκποίησης δημοτικών εκτάσεων που ανήκουν στην έκταση αρμοδιότητας του. Ειδικά για το Βέτο να έχει το δικαίωμα αυτό κατόπιν απόφασης λαϊκής συνέλευσης. (Σκεπτικό: Διότι παρατηρείται διαρκώς το φαινόμενο τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίζουν και όταν η τοπική κοινότητα διαφωνεί να γίνετε αναφορά στο ότι η απόφαση της Τ.Κ. είναι γνωμοδοτική και έτσι τα όποια έσοδα να πηγαίνουν του δήμου με αποτέλεσμα οι κοινότητες να μαραζώνουν και να αισθάνονται ως αποικίες). Θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τα έσοδα κάθε είδους που προέρχονται από μία κοινότητα (πχ. Το 50% να πηγαίνει στα ταμείο του δήμου για έργα και δράσεις παντού και το υπόλοιπο 50% σε μελέτες και έργα στην κοινότητα από όπου προέρχονται τα έσοδα αυτά) ή να υπάρχει μια αναλογική διάθεση των εσόδων ανάλογα την έκταση και τον πληθυσμό ώστε να υπάρχει το αίσθημα του δικαίου προς όλους χωρίς να υπάρχει περιθώριο διακρίσεων σε ημέτερες και μη κοινότητες.

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 12 Μαΐου 2018, 10:11 | Γεωργιάδης Σταύρος

  α) Η εκλογή του προέδρου θα πρέπει να γίνετε από τους δημότες και όχι από τους συμβούλους διότι θα υπάρξει παρασκήνιο καθώς η αντίδραση των συμβούλων θα είναι κατά βάση εκδικητική.
  β) Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των (500) κατοίκων παρέχονται έξοδα κίνησης αντίστοιχα με το 50% του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου.
  γ) Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 7 Μαΐου 2018, 12:57 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Πρέπει να γίνει τροποποίηση στην παρ.1 ώστε ο πρόεδρος, να εκλέγεται ως εξής: «πεντακοσίων (500) κατοίκων εκλέγεται ο πρώτος σε αριθμό ψήφων σύμβουλος του συνδυασμού που έχει τη σχετική πλειοψηφία στο σύνολο των ψήφων της
  Κοινότητας.» Η διάρκεια εκλογής να ισχύει για όλη την αυτοδιοικητική περίοδο.

  Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε διετίας, το συμβούλιο, να εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον αντιπρόεδρο, ο οποίος δύναται να μην προέρχεται από τον ίδιο συνδυασμό με αυτόν του προέδρου.

  Δεν θα υπάρχει η διαδικασία της πρότασης μομφής κατά του προέδρου, να αποσυρθούν οι παράγραφοι.

  Σε π[ερίπτωση που κενωθεί η θέση του προέδρου, αναλαμβάνει πρόεδρος, ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος από τον συνδυασμό που έχει τη σχετική πλειοψηφία στο σύνολο των ψήφων της Κοινότητας.

 • 5 Μαΐου 2018, 18:57 | ΤΕΟ

  Ο Πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από τους πολίτες. Κάθε τι άλλο είναι αντιδημοκρετικό. Επικολλώ και επαναλαμβάνω το ευστοχο σχόλιο παραπάνω.

  «Θεωρώ ατυχέστατη την πρόθεση του νομοθέτη να καθιερώσει την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας μέσα από εσωτερική διαδικασία του εκλεγέντος Οργάνου και μάλιστα μη οριστική για το σύνολο της δημοτικής περιόδου καθώς θα επικρέμεται επί της εκλογής του η υποβολή πρότασης μομφής ανά πάσα στιγμή. Μ’ αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται η δημοκρατική – πλειοψηφική εκλογή του Προέδρου από το σώμα των εκλογέων, δυναμιτίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου, προάγονται οι παρασκηνιακές πολιτικές διεργασίες, η αδιαφάνεια, η διαφθορά και εντέλει η παρακμή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας κάτω από ένα καθεστώς υπόγειων και μυστικών ζυμώσεων θα είναι δέσμιος των κάθε μορφής απαιτήσεων των υπολοίπων Συμβούλων και θα αναγκάζεται συχνά να μην ασκεί κατά συνείδηση τα καθήκοντά του όπως ο νόμος επιτάσσει.
  Εκτός αυτών όμως το συγκεκριμένο άρθρο εγείρει και άλλα ζητήματα τεχνικής φύσεως:
  Η εκλογή του Προέδρου εντός του Οργάνου μπορεί να καταστεί ατελέσφορη ειδικά στην περίπτωση των ολιγομελών Συμβουλίων (κυρίως των τριμελών) εξαιτίας του γεγονότος ότι δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο των εκλεγέντων Συμβούλων να καταθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. Τι θα γίνει λοιπόν σε μια διαδικασία που το Συμβούλιο είναι τριμελές και υποβάλλουν υποψηφιότητα και οι τρεις Σύμβουλοι όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία μέριμνα (και πως να υπάρξει από τη στιγμή που ο καθένας ψηφίζει τον εαυτό του) αποχώρησης Συμβούλου στη δεύτερη ψηφοφορία;
  Πόσο μυστική είναι η ψήφος της παρ. 2 όταν σ’ ένα τριμελές Συμβούλιο υποβάλλουν υποψηφιότητα οι δύο από τους τρεις Συμβούλους και πλειοψηφεί ο ένας εκ των δύο με την ψήφο του Συμβούλου που δεν έθεσε υποψηφιότητα;»
  Καμπουρίδης Νίκος – Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης

 • 4 Μαΐου 2018, 15:05 | Καμπουρίδης Νίκος – Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης

  Θεωρώ ατυχέστατη την πρόθεση του νομοθέτη να καθιερώσει την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας μέσα από εσωτερική διαδικασία του εκλεγέντος Οργάνου και μάλιστα μη οριστική για το σύνολο της δημοτικής περιόδου καθώς θα επικρέμεται επί της εκλογής του η υποβολή πρότασης μομφής ανά πάσα στιγμή. Μ’ αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται η δημοκρατική – πλειοψηφική εκλογή του Προέδρου από το σώμα των εκλογέων, δυναμιτίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου, προάγονται οι παρασκηνιακές πολιτικές διεργασίες, η αδιαφάνεια, η διαφθορά και εντέλει η παρακμή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας κάτω από ένα καθεστώς υπόγειων και μυστικών ζυμώσεων θα είναι δέσμιος των κάθε μορφής απαιτήσεων των υπολοίπων Συμβούλων και θα αναγκάζεται συχνά να μην ασκεί κατά συνείδηση τα καθήκοντά του όπως ο νόμος επιτάσσει.
  Εκτός αυτών όμως το συγκεκριμένο άρθρο εγείρει και άλλα ζητήματα τεχνικής φύσεως:
  Η εκλογή του Προέδρου εντός του Οργάνου μπορεί να καταστεί ατελέσφορη ειδικά στην περίπτωση των ολιγομελών Συμβουλίων (κυρίως των τριμελών) εξαιτίας του γεγονότος ότι δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο των εκλεγέντων Συμβούλων να καταθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. Τι θα γίνει λοιπόν σε μια διαδικασία που το Συμβούλιο είναι τριμελές και υποβάλλουν υποψηφιότητα και οι τρεις Σύμβουλοι όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία μέριμνα (και πως να υπάρξει από τη στιγμή που ο καθένας ψηφίζει τον εαυτό του) αποχώρησης Συμβούλου στη δεύτερη ψηφοφορία;
  Πόσο μυστική είναι η ψήφος της παρ. 2 όταν σ’ ένα τριμελές Συμβούλιο υποβάλλουν υποψηφιότητα οι δύο από τους τρεις Συμβούλους και πλειοψηφεί ο ένας εκ των δύο με την ψήφο του Συμβούλου που δεν έθεσε υποψηφιότητα;
  Καμπουρίδης Νίκος – Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης

 • 3 Μαΐου 2018, 23:56 | Νίκος Φυγετάκης

  Πρέπει να καθοριστεί το πληθυσμιακό όριο των 500 κατοίκων, που διαχωρίζει τις κοινότητες, πως λογίζεται:
  1. Κάτοικοι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ή
  2. Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους (που μάλλον αυτό λογίζεται) διότι είναι τεράστια η διαφορά σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των δύο μεγεθών.

 • Κατά την ανάγνωση του άρθρου 80, υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις:
  1. Το παρόν άρθρο, έρχεται σε αντιδιαστολή με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου, λόγω της παρ. 3 του άρθρου 80. Η οποία παράγραφος, κάνει λόγο για δημοτική κοινότητα, τη στιγμή μάλιστα; που οι δημοτικές & τοπικές κοινότητες παύουν να υφίστανται-αυτό δημιουργεί σύγχυση κατά την ανάγνωση, πιθανόν να δημιουργήσει σύγχυση στο λειτουργικό-εφαρμοστικό κομμάτι του νόμου λχ στη διοίκηση & πιθανώς κατά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχής κ.α.
  2. Σαφώς και δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος ότι είναι θετικό, το ότι παύει ο διαχωρισμός των κοινοτήτων-χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποσαφηνιστούν κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία μένουν αίολα ως προς την ερμηνεία. Πάραυτα, θα πρέπει να υπάρξει μια τουλάχιστον! επιπλέον παράγραφος στο άρθρο 80, η οποία να διαχωρίζει την εκλογή προέδρου από τους 501 -2000 κάτοικους, διότι είναι παράδοξο, άδικο και αντίθετο προς την ετυμηγορία την κοινωνίας…, ένα 3μελες συμβούλιο να ψηφίζει πρόεδρο, διότι, εκτός των άλλων, με αυτό το τρόπο προάγεται η δολοπλοκία & η διασπάθιση της εξουσίας, πράγματα τα οποία μπορούν εύκολα να επιφέρουν κακούς, καθώς και επικίνδυνους κλυδωνισμούς για τις κλειστές τοπικές κοινωνίες, με αυτό να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα κυρίως, στην εύρυθμη λειτουργία.
  3. Στο παρόν άρθρο, θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί μια ακόμα παράμετρος, η οποία επιγραμματικά στον ν. 4257/2014 άρθρο 2, παρ. 2, αναφέρει το εξής, ότι πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού ΔΕΝ μπορεί να παραμείνει όποιος ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί ώστε να διασφαλιστεί <> όπως αυτό αναφέρεται, στον αριθμό εγκυκλίου νούμερο 49/2008.
  4. Στη παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, δίνεται το δικαίωμα στο 1/3 του συμβουλίου να ασκήσει μομφή κατά του προέδρου και κατόπιν να εγκριθεί από τα 2/3-αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει στα 3μελή συμβούλια, αν εφαρμοστεί; ο κάθε πρόεδρος θα τελεί υπό μόνιμο καθεστώς ομηρίας! με αυτό να οδηγεί σε ακυβερνησία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή!
  5. Ο νομοθέτης επιμένει να χρησιμοποιεί τον όρο δημοτική κοινότητα στις παραγράφους 3, 4 & 6, αν και έχει καταργηθεί-αυτός νομίζω είναι ο λόγος ο οποίος μπερδεύει την όλη κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός πληθυσμιακός ή σε αριθμό μελών.

  Πρόταση:
  «Πρόεδρος συμβουλίου είναι όπως αυτός, ορίζεται στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου στις παραγράφους 2 & 3.
  1. Πρόεδρος της κοινότητας από 501-2000 κατοίκους είναι ο υποψήφιος του πλειοφηφήσαντος συνδυασμού και που έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους προτίμησης κλπ… όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του 3852/2010.
  2. Ο πρόεδρος της κοινότητας άνω των δυο χιλιάδες και έναν 2001 κατοίκων εκλέγεται από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου, για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
  3. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.
  Κατά τη συνεδρίαση κατατίθενται υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας από τα μέλη του συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες τίθενται σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών του συμβουλίου, τα οποία έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έναν μόνο υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και με την ίδια διαδικασία και πλειοψηφία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων.
  4. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
  5. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας από 2001 κατοίκους μπορούν, με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο διαγραφείς (εδώ πρέπει να απαντηθεί! αν ο πρόεδρος παραμένει στη θέση του ή όχι).
  6. Ο πρόεδρος της κοινότητας από 2001 κατοίκους μπορεί να ανακληθεί από τα καθήκοντά του, εφ’ όσον υποβληθεί εις βάρος του πρόταση μομφής από τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου και γίνει αποδεκτή από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, σε μυστική ψηφοφορία.
  Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) και των δύο τρίτων (2/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
  Η πρόταση μομφής υποβάλλεται εγγράφως κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου και καταχωρείται στα πρακτικά. Αν η πρόταση υποβληθεί από τον απαιτούμενο αριθμό μελών, η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά, προκειμένου να γίνει η ψηφοφορία επί της πρότασης. Αν η πρόταση μομφής υπερψηφιστεί από τον απαιτούμενο αριθμό συμβούλων, στην ίδια συνεδρίαση πραγματοποιείται η εκλογή νέου προέδρου, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Ο ανακληθείς μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα.
  7. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή ανάκλησης ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των προηγούμενων παραγράφων.
  8. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας κατοίκων παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων».

  Υ.γ. επιβάλλεται και η αλλαγή του τίτλου αφού αντικαθίσταται και το άρθρο 80 εκτός του 79 σε:
  Άρθρο 80 – Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας-Αντικατάσταση άρθρων 79 & 80 του ν. 3852/2010

  Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. Ανυφίου του δήμου Ναυπλιέων

  ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

 • 3 Μαΐου 2018, 09:07 | Δημήτριος Τσουφλίδης

  Στις παραγράφους 4 & 6 έχει παραμένει ο όρος Δημοτική Κοινότητα. Θα πρέπει να διαγραφεί ο όρος Δημοτική και να παραμείνει μόνο ο όρος κοινότητα.

 • 1 Μαΐου 2018, 23:02 | Γιώργοσ

  Η πάγια αντίληψη που επικρατεί σε μικρές κοινωνίες (κοινότητες) είναι συνυφασμένη με την δυναμικότητα του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου
  Το ίδιο συμβαίνει εθιμοτυπικά σε διάφορες αρχαιρεσίες που διενεργούνται είτε πρόκειται για συνδικαλιστικές ή πολιτιστικές ή ευρύτερα κοινωνικές. Σχεδόν πάντα πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών ο πρώτος σε σταυρούς.
  Θεωρείται εδώ και πολλά ότι αρεστός και άξιος για το αξίωμα του προέδρου είναι αυτός ο υποψήφιος σύμβουλος που παίρνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
  Όταν υπήρχαν οι κοινότητες καταρτίζονταν οι συνδυασμοί έχοντας ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον υποψήφιο πρόεδρο της κοινότητας. Έτσι στον κλειστό κύκλο του χωριού γνώριζαν και αναλόγως ψήφιζαν τον άριστο, τον δραστήριο και γενικά τον άριστο του χωριού.
  Στην συνέχεια και τα δύο διοικητικά συστήματα (Καπποδίστριας-Καλλικράτης) ενδυνάμωσαν και καθιέρωσαν την εκλογή του προέδρου με τούς περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
  Βλέπουμε δηλαδή από τούς εκάστοτε νομοθέτες μια διαχρονικότητα ως προς την παγίωση της εκλογής του προέδρου άμεσα από τους κατοίκους.
  Με την τροποποίηση της παρούσας διάταξης πιθανόν να δημιουργηθούν διχόνοιες, διαξιφισμοί και εντάσεις μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων.Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να εκλεγεί πρόεδρος κοινότητας σύμβουλος που έλαβε τούς λιγότερους σταυρούς προτίμησης και αυτό διότι μπορεί να έχει συμμαχήσει με τον έτερο δυσαρεστημένο συνάδελφό του, με διάφορα ανταλλάγματα.
  Είδαμε στο παρελθόν όπου υπήρχε για κάποιο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους εκλογή, το φαινόμενο των »κουτσών» προέδρων. Δηλαδή αφού συμφωνούσαν μεταξύ τους δύο σύμβουλοι, μοιράζονταν την θητεία στα δύο. Δύο χρόνια ο ένας πρόεδρος και δύο χρόνια ο άλλος.
  Σίγουρα μια τέτοια κατάσταση δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα τους κατοίκους, οι οποίοι δεν θα αισθάνονται σιγουριά για την διοίκηση της κοινωνίας τους.
  Καλή η αναβάθμιση των κοινοτήτων και η ενδυνάμωση των ρόλου της,σεβαστές οι απόψεις για ισοκατανομή και ισοπολιτεία. Στην Περίπτωση όμως της ανάδειξης του τοπικού άρχοντα της κοινότητας θα πρέπει να είναι λαοπρόβλητη και όχι αποτέλεσμα παρασκηνιακών ή άλλων κακόβουλων διαδικασιών.

 • Μετά από μία πρώτη ανάγνωση και δίνοντας σημασία στην αναγέννηση των κοινοτήτων και του ρόλου τους σαν πρώτες σκέψεις κάνω τις εξής:

  1. Η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 500 κατοίκων μέσα από το συμβούλιο, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. Πιστεύω ότι σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις θα ενισχύσει το παρασκήνιο και όχι τη δημοκρατία. Είναι προτιμότερο και καθαρότερο να ξέρουν όλοι ότι πρόεδρος είναι ο πρώτος σε ψήφους του πρώτου συνδυασμού. Όπως και με την πρόταση μομφής θα έλεγα ότι ένας πρόεδρος μπαίνει σε ομηρία, κάτι που δεν γίνεται για κανένα άλλο θεσμικό αξίωμα και σε καμία βαθμίδα. Δεν θα είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένας πετυχημένος και καλός πρόεδρος θα χάνει το αξίωμά του από τοπικά μικροσυμφέροντα. Οι περιπτώσεις που θεραπεύουν τα παραπάνω είναι πολύ λιγότερες από τις πληγές που θα ανοίξουν.