Άρθρο 171 – Τελικές – μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

1. Όπου στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται ο νομός, για την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής νοείται η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα.
2. Το άρθρο 77 του ν. 3852/2010 καταργείται. Η θητεία των Συμπαραστατών του Δημότη και του Πολίτη και της Επιχείρησης εντός της αυτοδιοικητικής περιόδου 2014-2019, λογίζεται ως πρώτη θητεία, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 146, ανεξαρτήτως αν υπήρξε και προηγούμενη θητεία τους προ του 2014.
3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.