Άρθρο 105 – Αρχές – έκταση – περιεχόμενο κρατικής εποπτείας – Αντικατάσταση άρθρου 214 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 214 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρχές – Έκταση και περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας

1. Το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις περί της σκοπιμότητας της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των ΟΤΑ συνίσταται : (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών) και (γ) σε παροχή εγκύκλιων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων για την ορθή εξειδίκευση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της εκάστοτε νομοθεσίας, ασκείται δε σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.
2. Ο επιτελικός ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών στα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά ιδίως την παροχή εγκύκλιων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας θεσμικής νομοθεσίας περί ΟΤΑ και της νομοθεσίας περί της οργάνωσης, της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων τους, του προσωπικού, καθώς και των οικονομικών τους.
3. Ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης επιμέρους αρμοδιοτήτων, καθώς και την ερμηνεία και εφαρμογή του εκάστοτε ειδικού θεσμικού πλαισίου, αρμόδιος είναι ο κατά περίπτωση καθ’ ύλη αρμόδιος δημόσιος φορέας, ο οποίος δεν αποξενώνεται από τη συγκεκριμένη αρμοδιότητά του, λόγω της άσκησης αυτής από τους ΟΤΑ.

 • 14 Μαΐου 2018, 15:40 | Νίκος

  Συμφωνώ με την Τερέζα. Κύριε Ριζογιάννη, η κατάργηση του αποκεντρωτικού συστήματος θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Αν καταργηθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να υπάρξει άλλος αποκεντρωμένος θεσμός ούτως ή άλλως.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:24 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Να καταργηθεί επί τέλους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αποτελεί παραλογισμό μια χώρα με το μέγεθος της Ελλάδας να έχει 4 επίπεδα Διοίκησης. Παραλογισμός είναι επίσης και τρόπος συγκρότησης καθώς και η εδαφική έκταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  Οι Δασικές Υπηρεσίες να υπαχθούν στο Υπουργείο και τα Εργαστήρια στο Υπουργείο Υποδομών υπό την Εποπτέια του ΚΕΔΕ. Τα υπόλοιπα στις Περιφέρειες.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:54 | Τερέζα

  Να διευκρινιστεί αν στην εποπτεία συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελίες/αναφορές που κατατίθενται ή διαβιβάζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (και πλέον Επόπτη ΟΤΑ), οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο των καθηκόντων των υπαλλήλων που απασχολούνται με την εποπτεία ΟΤΑ και δεν εντάσσονται σε καμία από τις αναφερόμενες στο άρθρο μορφές εποπτείας, δηλαδή, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ούτε ως διοικητικές προσφυγές, ούτε ως περιπτώσεις πειθαρχικού ελέγχου αιρετών. Ως επί το πλείστον, οι εν λόγω καταγγελίες αφορούν ζητήματα ουσίας και όχι ελέγχου νομιμότητας, είναι αόριστες, δυσαπόδεικτες, είναι εκτός δικαιοδοσίας του θεσμικού ρόλου του Επόπτη ΟΤΑ, ωστόσο, οι καταγγέλλοντες πλανημένα θεωρούν ότι η αρμοδιότητα του Επόπτη εκτείνεται σε όλες τις μορφές δράσης του ΟΤΑ.