Άρθρο 13 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.
3. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του και ως δημάρχου και ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου κοινότητας ή ως προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα και τυχόν έμβλημα του συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
5. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή των ποσών αυτών.
6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου ή του επωνύμου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφ’ όσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή συμβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Στην περίπτωση που γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».
7. Στη δήλωση ορίζεται όνομα και, δυνητικά, έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, εφ’ όσον η παράβαση αφορά στο έμβλημα του συνδυασμού, αυτός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα, ενώ εφ’ όσον αφορά στο όνομα του συνδυασμού, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
8. Αν με τη δήλωση του συνδυασμού δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 δικαιολογητικά για κάποιον υποψήφιο, ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου, μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφ’ όσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
9. Αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παρ. 4 του παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παρ. 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περ. γ’ της παρ. 4 ή δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παρ. 4 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
10. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 5».

 • 14 Μαΐου 2018, 14:48 | Στέλιος Ε. Παππάς

  Στο Συνέδριο τής Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., στις 18-1-2010, είχε πει ο τότε αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, σοφά θα έλεγα, καλύτερα:

  • «Σίγουρα, αν αλλάξει ο τρόπος εκλογής των τοπικών αρχόντων, θα εδραιωθεί η αξιοσύνη ως κριτήριο επιλογής και θα υποχωρήσει ο κομματισμός που μόνο δεινά επιφέρει. Πολλά προβλήματα στον χώρο τής Αυτοδιοίκησης.
  Ο σημερινός τρόπος με τις παρατάξεις σίγουρα ευνοεί τους μέτριους.

  • Αλλά, κι ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στη «Realnews», στις 20.11.2016, όταν ρωτήθηκε:
  «[…] σε μια τέτοια περίπτωση ο δήμαρχος πώς θα εκλέγεται; Μπορεί και εμμέσως; Ή και χωριστά από τα ψηφοδέλτια;», απάντησε:
  – «Θέτετε ένα πολύ κρίσιμο και ενδιαφέρον ερώτημα που οφείλουμε να εξετάσουμε σε βάθος, λαμβάνοντας υπόψη την αυτοδιοικητική πραγματικότητα και παράδοση της χώρας μας».
  – Είμαι βέβαιος, κ. Υπουργέ, ότι το εξετάσατε σε βάθος, κι είσθε πλέον έτοιμος, να δώσετε την καλύτερη λύση, που είναι μία:

  • Να θεσπίσετε χωριστό ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους, αλλά ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή δημοτικών συμβούλων».

 • Για την παράγραφο 4:
  Αποτιμάται θετικά το ότι δεν υπάρχει ανάγκη για αναγραφή της ένδειξης «υποψήφιος δήμαρχος» στο ψηφοδέλτιο καθώς και ότι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

  Για την παράγραφο 5:
  Το ποσό των 200 και 50 ευρώ είναι μεγάλο αν πρόκειται για ανέργους υποψηφίους. Προτείνεται η πρόβλεψη διαφορετικού συμβολικού ποσού μόνο για ανέργους π.χ. 1 ευρώ

 • Θεωρούμε λάθος να αποκλείονται υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών.

  Προτείνουμε να υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων σε όλα τα συμβούλια με όριο εκλογής το ποσοστό που αντιστοιχεί σε ένα σύμβουλο (πχ. σε 21μελές συμβούλιο να είναι 100/21 = 5%)

  Διαφορετικα θα μπορούσε να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο για όλλους τους υποψηφίους εκτός συνδυασμών.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:32 | Σωκράτης

  Θα ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο ο υποψήφιος Δήμαρχος να μπορούσε να έχει και θέσεις συμβούλων επικρατείας όπως το ψηφοδέλτιο επικρατείας, όπου με αναλογία όπως το εκλογικό σύστημα θα εκλέγει συμβούλους. το ίδιο ισχύει και στους Περιφερειακούς συνδυασμούς

 • 13 Μαΐου 2018, 11:34 | ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στο παρόν άρθρο, στη παράγραφο 4 και στο εδάφιο γ, για να υπάρχει συνάφεια και αντι-
  στοιχία για την υλοποίηση του πραγματικού στόχου και σκοπού του συστήματος της α-
  πλής αναλογικής, που είναι η αντιστοίχιση του ποσοστού των ψήφων του κάθε συνδυα-
  σμού με τους δημοτικούς συμβούλους του, που θα εκλέγονται για το Δημοτικό Συμβού-
  λιο (π.χ. 20% στο εκλογικό σώμα, 20% στο αριθμό των εκλεγμένων συμβούλων), ΘΑ
  ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (50%) ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
  ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Δεν πρέπει να υπάρχουν φραγμοί
  στην έκφραση καθώς και στην εκπροσώπηση μικρών (θεωρητικά) ομάδων δημοτών,
  διαφορετικά η περιβόητη απλή αναλογική θα είναι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο.
  Στη περίπτωση που υποψήφιος συνδυασμός είναι μόνο ένας, ως «ασφαλιστική δικλεί-
  δα» μπορεί να τεθεί, ο αριθμός των υποψηφίων αυτού (του συνδυασμού) να είναι του-
  λάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
  Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει η ποσόστωση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από
  κάθε φύλο. Εάν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις ήθελαν να ενισχύσουν τον αριθμό συμμε-
  τοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτια θα ασκούσαν άλλες πολιτικές, που θα είχαν στόχο
  την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή για τη χει-
  ραφέτηση αυτής από κάθε οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό. Η «αναγκαστι-
  κή» και «επιβαλλόμενη», με αυτό τον τρόπο, ποσόστωση δεν συμβάλει σε καμιά πε-
  ρίπτωση στη κατάκτηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας. Η υιοθέτηση
  της διάταξης του 40%, με πρόσχημα την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, έχει ως
  στόχευση να αποτρέψει «μικρές ομάδες ατόμων» να καταρτίσουν συνδυασμούς, να
  είναι υποψήφιοι και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και θέσεις σε σχέση με τη
  τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς εάν παραμείνουν οι δύο αυτές διατάξεις, όπως ανα-
  φέρονται στο προσχέδιο νόμου, θα υπονομεύσουν και θα σαμποτάρουν το στόχο της
  απλής αναλογικής.

 • 12 Μαΐου 2018, 09:14 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). (Σκεπτικό: Σε αστικούς δήμους το προτεινόμενο 10 % ίσως είναι αρκετό, σε επαρχιακούς δήμους με 20 και πλέον κοινότητες επιπλέον της πόλης που σίγουρα υπάρχει δε δίνει την δυνατότητα να υπάρχει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος από τις κοινότητες αυτές).

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • Το συγκεκριμένο περιθώριο μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αριθμού υποψηφίων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιες (ακραίες) περιπτώσεις.
  Π.χ.
  Σε δήμο με Δημοτικό Συμβούλιο 27 εδρών, υποβάλλουν υποψηφιότητα δύο συνδυασμοί Α & Β και ο καθένας έχει το ελάχιστο αριθμό υποψηφίων (από 27). Για κάποιο λόγο (ελλιπή έγγραφα υποψηφιοτήτων, κωλύματα κλπ) το πρωτοδικείο δεν ανακηρύσσει τον Β. Οι εκλογές γίνονται με τον Α μόνο και φυσικά παίρνει το 100% και τις 27 έδρες. Όμως δεν θα υπάρχουν καθόλου επιλαχόντες σύμβουλοι για συμπλήρωση σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης κλπ.
  Καλό θα είναι σε περίπτωση καθόδου μόνο ενός συνδυασμού στις εκλογές, τότε ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων πρέπει υποχρεωτικά να είναι αυξημένος ώστε να προβλέπει ικανό αριθμό επιλαχόντων.

 • 8 Μαΐου 2018, 14:30 | ΜΙΧ

  Ο Επικεφαλής κάθε συνδυασμού να καταλαμβάνει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα βασει και των αδιάθετων εδρών αν δεν πιάσει το μέτρο

 • 7 Μαΐου 2018, 12:54 | Δημητρης Μαρυνιτσας

  Ο νόμος Καλλικράτη προέβλεπε (αρθρο 19) ως ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δ.σ. στο 1/2 των δημοτ. ενοτήτων και ήταν απολύτως λογικό ιδιως για τους μικρούς δήμους. Είναι πολύ δύσκολο εως αδυνατο να καταφέρει μία ομάδα ατόμων να κάνει νομμιμο συνδυασμό με 27 άτομα σε δήμους μικρούς (10.000-25.000) εάν δεν έχει την προφανή στήριξη κομμάτων-κομματαρχών ή οικονομικών συμφερόντων. Είναι κοινό μυστικό άλλωστε ότι οι τελευταίες θέσεις στους συνδυασμούς μικρών δήμων καλύπτονται μετά από χρηματισμό, στις περισσότερες των περιπτώσεων…
  Το πολύ σωστό μέτρο της απλής αναλογικής δίνει θέσεις στο δ.σ. το πολύ στο 50% των υποψηφίων του 1ου συνδυασμού, ενώ στους αλλους εκλέγεται το 1/4 ή 1/5 ή λιγότεροι. Προς τι λοιπόν η ανάγκη να βρεθούν 27 άτομα αν θα εκλεγούν 2-3 ή 4 σε συνδυασμούς με 10% ψήφων;
  Στους επαρχιακούς δήμους ο πληθυσμος είναι δυστυχώς γερασμένος με τους νέους λόγω ανεργίας να έχουν μεταφερθεί στις πρωτεύουσες των νομών, την Αθηνα ή και το εξωτερικό… Γιατι να μη σπάσει η κομματοκρατία με την υποβοήθηση δημιουργίας μικρότερων συνδυασμών; Άλλωστε και αυτοί από την κρίση των δημοτών θα περάσουν. Να αλλάξει λοιπόν στο 1/2 των δημ. ενοτήτων.
  Δημ. Μακρυνίτσας
  Δημ. Σύμβουλος δήμου Μώλου-Αγίου Κων/νου

 • 6 Μαΐου 2018, 11:27 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, σχετικά με την ποσόστωση των φύλων, αν θα υπολογίζεται στο σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού, συγκεντρωτικά, σε όλα τα συμβούλια (δημοτικό και κοινοτικά), στην περίπτωση κοινού συνδυασμού με τον υποψήφιο δήμαρχο, ή ανεξάρτητα, κατά συμβούλιο.
  Το τουλάχιστον 40% σημαίνει ότι όλα τα δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη ακεραία μονάδα! Προσοχή, με τις ενστάσεις. Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2018, 16:11 | ΚωνσταντίνοςΓ.

  Στην παράγραφο 7 μπορεί να προβλεφθεί η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν συνδυασμοί που θα εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς σε βάρος των εθνικών συμφερόντων όπως π.χ.στην περιοχή της δυτικής Θράκης.

 • 5 Μαΐου 2018, 14:23 | ΚωνσταντίνοςΓ.

  Η παράγραφος 7 πρέπει να αλλάξει τον τρόπο διατύπωσης ή να αποσυρθεί.Η χρησιμοποίηση συμβόλων ή ονομάτων από κάποιον συνδυασμό οφείλει να υπόκειται σε έλεγχο μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν στη διάθεση τους και γνωρίζουν πληρέστερα το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την έγκριση των συνδυασμών που θα λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.Η νομοθεσία όσον αφορά αυτό το ζήτημα είναι επαρκέστατη και σαφής.

 • 3 Μαΐου 2018, 14:14 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Είναι πολύ στενά περιοσμένος ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Κατά την άποψή μου η παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον το 80% του αριθμού των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας (δηλαδή και κάτω από τις έδρες) με δυνατότητα προσαύξησης έως και στο εκατόν είκοσι πέντε (125%) τοις εκατό των εδρών αυτής (απαιτούνται και αναπληρωματικοί, αν τυχόν υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγεται ένας δημοτικός σύμβουλος ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να είναι έως δύο (2) κατ’ ανώτατο. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των εδρών του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου (όχι των υποψηφίων του συνδυασμού), ανεξαρτήτως του ακριβούς ποσοστού ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.»

 • 30 Απριλίου 2018, 20:12 | Πέτρος Σαραντόπουλος

  «7. Στη δήλωση ορίζεται όνομα και, δυνητικά, έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967.»
  ___

  Έτσι δεν απαγορεύουν και τον Σταυρό & την Ελληνική Σημαία ως έμβλημα συνδυασμού ;
  Να απαλειφθεί ο περιορισμός αυτός

 • 29 Απριλίου 2018, 10:22 | Σκεύος Παπαϊωάννου

  Αντί του:
  «Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως
  έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή
  σημαία ή….. καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967» να γίνει:

  Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως
  έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή
  σημαία ή….. καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα φασιστικού, ρατσιστικού, μισαλλόδοξου περιεχομένου και συμβολισμού.