Άρθρο 191 – Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας

1. Για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α., με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και για την ενίσχυση του επιτελικού σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική διοίκηση, τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών βάση δεδομένων με τίτλο «Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας Ο.Τ.Α..
2. Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταχωρούν στη βάση δεδομένων της παρ. 1 το σύνολο των στοιχείων των ακινήτων τους και τις τυχόν μεταβολές αυτών.
3. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της καταχώρισης και τακτικής ενημέρωσης τυχόν μεταβολών στη βάση δεδομένων της παρ. 1.
4. Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, ιδίως δε εκείνη που έχει δημιουργηθεί και συντηρείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. διαβιβάζονται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  • 4 Μαΐου 2018, 15:47 | Γιώργος Οικονομίδης

    Α. 191
    Ακόμη μία ένδειξη κεντρικοποίησης διαδικασιών, ή εν πάση περιπτώσει αφαίρεσης από την Αυτοδιοίκηση (ΕΕΤΑΑ) και περιέλευσης στο «στενό» Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών)