Άρθρο 61 – Τροποποίηση άρθρου 146 του ν. 3852/2010

Στο εδ. α’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 146 του ν. 3852/2010, διαγράφονται οι λέξεις «τους αντιπεριφερειάρχες».