Άρθρο 124 – Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 235 ως εξής:

«Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παρ. 6 του άρθρου 111 και της παρ. 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν κάθε φορά».