Άρθρο 172 – Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης δήμων – Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010

1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266 Α, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».
2. Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Σκοπός των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του Χωρικού και Αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν α) στρατηγικό σχέδιο, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωρικός σχεδιασμός Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικού Επιπέδου, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου. Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ν. 3882/2010 και του Ν. 4305/2014».

 • Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων (ΕΕΔ)
  Ν. Νικοδήμου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10557 – Τηλ: 2103317194 Φαξ: 2103317308
  web: http://emmisthos.bloqspot.com mail: emmisthoi@gmail.com

  Αθήνα 14.5.2018

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών
  Ενταύθα

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», επιτρέψτε μας να συμβάλλουμε στο διάλογο, προτείνοντας μια διάταξη που αποτελεί πάγιο αίτημα των συναδέλφων μας εμμίσθων δικηγόρων, αλλά έχουμε την άποψη, πως συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και τη νομική κάλυψη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Σκοπός της διατάξεως είναι να παρέχει τη δυνατότητα απόσπασης εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα για την κάλυψη των νομικών αναγκών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

  Η ως άνω διαδικασία μπορεί να προβλεφθεί νομικά δια της προσθήκης σχετικής διατάξεως στο ανωτέρω σχέδιο νόμου ως εξής:

  Αρθρο … Νομική υποστήριξη ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
  «Για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες αρχές, ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101), έπειτα από πρόταση του αρμοδίου προς πρόσληψη οργάνου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δικηγόρος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.
  Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις. Καθόσον δε δια της αποσπάσεως δεν διακόπτεται ο δεσμός των υπαλλήλων ή έμμισθων δικηγόρων με τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, βαρύνεται ο φορέας αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας τους.»

  Αιτιολογική έκθεση για τη νομική υποστήριξη QTA α’ και β’ βαθμού
  Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, προβλέπεται η παροχή νομικής υποστήριξης στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η ως άνω ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η δυνατότητα διατήρησης μιας έστω περιορισμένης επαφής με τη νομική καθημερινότητα, καθιστά το δικηγόρο περισσότερο χρήσιμο στη συμβουλευτική του αποστολή στο πλευρό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού όπου υπηρετεί. Με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται σε εμμίσθους δικηγόρους δημοσίων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο της ισότιμής μεταχείρισής τους από την Πολιτεία και του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, να εισφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενδυνάμωση αυτής. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις η αξιοποίηση των ειδικών δεξιοτήτων των εμμίσθων δικηγόρων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή απορία, καθώς επίσης και ενδεχόμενη συνάντηση προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας.

  Μετά τιμής

  Για την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων (ΕΕΔ)
  Ο Πρόεδρος
  Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος
  Δικηγόρος

 • 4 Μαΐου 2018, 15:49 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 172
  Εφόσον το περιεχόμενο του Τεχνικού Προγράμματος δεν αποτελεί παρά συγκεκριμένο υποσύνολο του προϋπολογισμού του Δήμου, δεν έχει πλέον (και από ετών πλέον) νόημα η διακριτή σύνταξή του.
  Προτείνεται η κατάργηση κάθε αναφοράς σε Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς και της διατήρησης οποιασδήποτε ειδικής διαδικασίας περί αυτό (π.χ. του Α. 188). Στην πορεία σύνταξης του προϋπολογισμού θα γίνεται και η επεξεργασία όλων των προνοιών που αφορούν τα τεχνικά έργα, μελέτες κλπ.

 • 29 Απριλίου 2018, 12:49 | Σκεύος Παπαϊωάννου

  Όσον αφορά στο „ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΤΜΗΜΑ Α’. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ„ και συγκεκριμένα στα άρθρα 172, 173, 174, 175 έχω να παρατηρήσω τα εξής:
  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν την γραφειοκρατική, τεχνοκρατική και ελεγκτική διαδικασία αναπτυξιακών και οικονομικών δράσεων των ΟΤΑ δεν πραγματοποιούν όμως μια υπέρβαση του εδώ και δεκαετίες επικρατούντος τρόπου κατάρτισης αναπτυξιακού σχεδιασμού: Εκπρόσωποι ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων υποβάλλουν τα αιτήματά τους και μετά από διάφορες προσθαφαιρέσεις καταλήγουν στο τελικό σχέδιο, το οποίο συνήθως αποτελείται κυρίως από τεχνικά έργα.

  Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η πρόθεση προσανατολισμού προς μια βιώσιμη, αειφόρο, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη και επειδή οι τοπικές κοινωνίες είναι προνομοιακός χώρος πειραματισμού και εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων, θεωρώ ότι δυο σημαντικές διαστάσεις παραγνωρίζονται:
  Ένα επιστημονικό, ερευνητικό και υποστηρικτικό εργαλείο.
  Πέρα από το γεγονός ότι αυτό θα συνέβαλλε στο άνοιγμα και τη σύνδεση των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων με σημαντικές κοινωνικές διεργασίες, θα συνέβαλλε στο να υπάρξει επιτέλους σοβαρή επιστημονική έρευνα που να τροφοδοτεί τα πολιτικά πρόσωπα, τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και την κοινωνία με στοιχεία, τάσεις και εξελίξεις και να ενισχύει ένα ορθολογικό κοινωνικό διάλογο βασιμένο σε επιχειρήματα.
  Εξάλλου ένα τέτοιο εργαλείο θα παρακολουθούσε σε διαρκή βάση τα τεκτενόμενα σε τοπικό επίπεδο και θα πρότεινε διορθωτικές κινήσεις, θα στήριζε επιστημονικά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, αλλά θα είχε και την αρμοδιότητα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σχτικά με δραστηριότητες, δυνατότητες με κατεύθυνση μια βιώσιμη, αειφόρο, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη.
  Η κατεύθυνση αυτή θα είχε φυσικά μια περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση. Γεγονός που απαιτεί και επιβάλλει μια διεπιστημονική σύνθεση αυτού του Επιστημονικού Εργαλείου.

  Παράλληλα θα πρέπει μετά από έρευνα και διάλογο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που να καθορίζει τι είναι η βιώσιμη, αειφόρος, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη και να οριστούν συγκεκριμένα κριτήρια που να αφορούν και να δεσμεύουν όλους τους φορείς δημόσιους, τοπικούς-αυτοδιοικητικούς, ιδιωτικούς και κοινωνικούς.
  Την επιστημονική ευθήνη τήρησης των παραπάνω θα είχε το επιστημονικό, ερευνητικό και υποστηρικτικό εργαλείο που περιγράψαμε παραπάνω.
  Προφανώς την πολιτική ευθήνη έχουν τα εκλεγμένα πολιτικά όργανα.