Άρθρο 90 – Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Δ’

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.