Άρθρο 104 – Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Ε’

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.