Άρθρο 190 – Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Στο άρθρο 17 του ν. 2130/1993 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., δύνανται να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση των τελών και η κοινοποίησή τους στον οικείο δήμο γίνεται αυτόματα, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»

 • 12 Μαΐου 2018, 20:03 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Να απαλειφθεί η λέξη δύναται και να γίνει υποχρεωτικό.
  Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι Δήμοι να εισπράξουν.
  Επίσης να προβλεφθεί και η διαλειτουρικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων με το «TAXISnet»

 • 3 Μαΐου 2018, 19:35 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Πολύ σωστό άρθρο , χρόνια το περιμένουμε .Το ίδιο πρέπει να γίνει τουλάχιστον και για το ΤΑΠ , είσπραξη μέσω ΕΝΦΙΑ.

 • 3 Μαΐου 2018, 10:02 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Θα συμφωνήσω ότι η κίνηση και η πρόθεση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά πρέπει πριν εκδοθεί τελικά η ΚΥΑ να γίνει διαβούλευση και με τους Δήμους ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή, διότι ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων δεν είναι πάντα αυτός που υπολογίζεται για τη χρήση των ΟΤΑ (περιπτώσεις υποκαταστημάτων, πώλησης προϊόντων που δεν υπόκεινται στο τέλος 0,5% κτλ)

 • 2 Μαΐου 2018, 21:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

  Πολύ καλή κίνηση, που θα αποσυμφορήσει τους Δήμους από την παραλαβή οίκοθεν δηλώσεων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος (μέσω διασύνδεσης με το Taxisnet),οι Δήμοι να αντλούν με αυτοματοποιημένο τρόπο στοιχεία των αντίστοιχων εσόδων για τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν στοιχεία, προκειμένου να προβαίνουν στον σχετικό έλεγχο και τη βεβαίωση των αντίστοιχων τελών.