Άρθρο 131 – Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος

1. Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα διεξάγεται :
α) μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ή
β) μετά από αίτηση εγγεγραμμένων εκλογέων του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων.
2. Όταν η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ανήκει στους εκλογείς του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, σύμφωνα με την περ. β’ της προηγούμενης παραγράφου, το αίτημα των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στον πρόεδρο του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχα, ο οποίος οφείλει να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση και ψήφιση στο οικείο Συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή του. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το Συμβούλιο εγκρίνει, με απλή πλειοψηφία, την προκήρυξη του δημοψηφίσματος και αποφασίζει για τα θέματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 123.
3. Η μη εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση του αιτήματος δημοψηφίσματος από τον πρόεδρο του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου συνιστά σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα.

 • Ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων εκλογέων για την αίτηση δημοψηφίσματος πρέπει να μειωθεί στο 5% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων.

 • 8 Μαΐου 2018, 01:37 | Αλεξόπουλος Διονύσης

  Η πρωτοβουλία πρέπει νάναι αποκλειστικά των πολιτών. Συνεπώς πρέπει ν’ απαλειφθεί το α.

  Το 10% είναι απαγορευτικό όριο για μεγάλους, σε έκταση και πληθυσμό, δήμους. Πόσο μάλλον για περιφέρειες. Θα ήταν ορθό τα όρια να ήταν τα εξής:
  για τις περιφέρειες 2%
  για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων άνω των 500.000 το 2% επίσης.
  για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων από 100.000 έως 499.999 το 5%

  για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων μέχρι 99.999 το 10%.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:06 | Πέτρος Βουρλής

  Παράγραφος 1α

  Στις περισσότερες χώρες (οι Πολιτείες στην περίπτωση των Η.Π.Α.) που οι θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας είναι ώριμοι, δημοψήφισμα καλούν αποκλειστικά και μόνο οι πολίτες. Η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να αποσυρθεί. Αν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης επιθυμούν να προκηρυχθεί δημοψήφισμα για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να συλλέξουν τις απαραίτητες υπογραφές. Όπως δηλαδή είναι υποχρεωμένη να κάνει οποιαδήποτε ομάδα πολιτών.

  Παράγραφος 1β

  Το όριο του αριθμού συλλογής υπογραφών θα πρέπει να συναρτάται με την έκταση και τον πληθυσμό του κάθε Δήμου ή Περιφέρειας. Πρέπει να υπάρχει μία διαβάθμιση αντιστρόφως ανάλογη των παραπάνω. Για ένα μικρό σε έκταση Δήμο το όριο του 10% των εγγεγραμμένων μπορεί να έχει νόημα. Όμως για τον Δήμο Αθηναίων ή για περιφέρειες όπως η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ένα τόσο μεγάλο όριο ακυρώνει τον θεσμό. Για παράδειγμα, για την περιφέρεια Αττικής με περίπου 2.850.000 εγγεγραμμένους, το 10% συνεπάγεται την συλλογή 285.000 υπογραφών, δηλαδή περίπου τρεις φορές περισσότερες από τον αριθμό των υπογραφών που μπορεί να προκαλέσει Συνταγματική πρωτοβουλία πολιτών στην Ελβετία ή περίπου τις μισές από όσες απαιτούνται στην Ιταλία των 60 εκατομμυρίων κατοίκων, σε εθνικό επίπεδο, για την κατάργηση νόμου!

  Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η εξής:

  Για Δήμο με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ως 20.000 απαιτείται η συλλογή υπογραφών του 10% αυτών.

  Για Δήμο με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ως 50.000 απαιτείται η συλλογή υπογραφών του 8% αυτών.

  Για Δήμο ή Περιφέρεια με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ως 200.000 απαιτείται η συλλογή υπογραφών του 4% αυτών.

  Για Δήμο ή Περιφέρεια με αριθμό εγγεγραμμένων μεγαλύτερο από 200.0000 απαιτείται η συλλογή υπογραφών του 2% αυτών.

  Το θέμα είναι μεγάλο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε ένα σχόλιο αλλά σίγουρα η πρόβλεψη του 10% για όλες τις πολιτικές οντότητες είναι λανθασμένη.

  Παράγραφος 2

  Η νομιμότητα της πρότασης του δημοψηφίσματος θα πρέπει να ελέγχεται πριν την έναρξη συλλογής υπογραφών και ως εκ τούτου, αν συλλεχθούν οι απαραίτητες υπογραφές υποστήριξης, το οικείο Συμβούλιο θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει το δημοψήφισμα.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:50 | Γιώργος Θωμάκος

  Το όριο του 10% είναι μεγάλο.Ειδικά στις Περιφέρειες και στους μεγάλους Δήμους που ο αριθμός των ψηφοφόρων είναι πολυ μεγάλος πρέπει να μειωθεί αρκετά ώστε να καταστεί ο θεσμός λειτουργικός.

 • 5 Μαΐου 2018, 00:54 | Παναγιώτης Αθανασάς

  Η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας δημοψηφίσματος, έστω και στο πλαίσιο που θέτουν που περιορισμοί του προηγούμενου άρθρου, από τα 2/3 των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, εάν συνδυασθεί με το γεγονός της εφαρμογής της απλής αναλογικής, που δυνητικά επιτρέπει στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου να αποτελείται από αρκετές παρατάξεις, εγκυμονεί κινδύνους στη λειτουργία ενός Δήμου, καθ’ ότι για απλά ζητήματα, όπως είναι η επιλογή εκτέλεσης ενός δημοτικού τεχνικού έργου, θα είναι δυνατή η επίκληση της διενέργειας ενός τέτοιου δημοψηφίσματος, με ό,τι συνεπάγεται για το κόστος διενέργειάς του και εν τέλει στην επιλογή του έργου…

  Κοντολογίς, θα πρέπει να εισαχθούν τα προτεινόμενα άρθρα που αφορούν στη διενέργεια δημοψηφίσματος, με μεγαλύτερη προσοχή, τόσο όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής τους όσο και στους όρους τους.