Άρθρο 15 – Εκλογές κοινοτήτων άνω των 500 κατοίκων

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Εκλογές κοινοτήτων άνω των 500 κατοίκων – Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή των συμβούλων και των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους συμβούλους που μετέχουν σε αυτόν.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα και τυχόν έμβλημα του συνδυασμού.
β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν τριμελή και πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα ευρώ (10 €). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.
7. Ως προς το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού ισχύουν οι περιορισμοί και οι κανόνες της παρ. 7 του άρθρου 18. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφ’ όσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της παρ. 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου εδαφίου, από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής του συνδυασμού. H ακύρωση του συνδυασμού σε μία ή περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασμού.
8. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από οποιονδήποτε υποψήφιο αυτού ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία οποιουδήποτε υποψηφίου αυτού, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 6.
9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 18».

 • Θεωρούμε θετικό το ότι υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποψηφιοτήτων εκτός συνδυασμών (βλ. σχόλειο άρθρου 13). Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί συμβολικό παράβολο του 1 ευρώ για ανέργους.

 • 14 Μαΐου 2018, 12:07 | Γιώργος Υψηλάντης

  Να διατηρηθεί μόνο η πρώτη πρόταση της παρ.7 του άθρου 15 και να διαγραφούν τα υπόλοιπα.
  Οι κοινότητες πρέπει να διατηρήσουν τουλάχιστον την πολιτική τους αυτοτέλεια έναντι του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι ο δημότης μπορεί να ψηφίσει τον συνδυασμό που θεωρεί ικανότερο στην κοινότητα του (γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα) και ταυτόχρονα με πολιτικά κριτήρια να κάνει την επιλογή του για τον υποψήφιο δήμαρχο και την παράταξη του στο δημοτικό συμβούλιο.
  Εξ’ άλλου οποιοσδήποτε συνδυασμός κοινότητας, μπορεί να εκδηλώσει αν το επιθυμεί την συνάφεια ή την προτίμησή του σε συγκεκριμένη δημοτική παράταξη.
  Ταυτόχρονα είναι πραγματικά αδιανόητο ένας υποψήφιος δήμαρχος να πρέπει να καταρτίσει συνδυασμό σ’ ένα δήμο, με περισσότερους υποψηφίους απ’ όσους χρειάζεται ένα πολιτικό κόμμα για να κατέβει στην επικράτεια.

 • 14 Μαΐου 2018, 12:08 | Στέλιος Ε. Παππάς

  Προτείνω να καταργηθεί το παρόν άρθρο (15ο) και να ενσωματωθεί στο προηγούμενο (16ο):

  Άρθρο 16 – Εκλογές κοινοτήτων

  Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
  «Εκλογές δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων*– Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
  1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. […]

  * Ό λ ω ν ( ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους).

 • 13 Μαΐου 2018, 16:56 | Παντελής Ξηρουχάκης

  Γενικό σχόλιο: Η διάθεση του νομοθέτη να αποδεσμεύσει την εκλογή των κοινοτικών αρχών από τους συνδυασμούς των δημοτικών συμβουλίων είναι δεδομένη. Ωστόσο, το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται στο μεταίχμιο της αλλαγής λόγω των πολλών διατάξεων που κληρονομήθηκαν από τον «Καλλικράτη» και οι οποίες δεν συμβάλλουν στην εδραίωση του πνεύματος του νόμου. Άλλωστε έχει εκφραστεί η επιθυμία το νομοσχέδιο να συντελέσει στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεννόησης μεταξύ των προσώπων (και των συνδυασμών). Αυτό στην προκειμένη περίπτωση μπορεί εύκολα και ακίνδυνα (για την κυβερνησιμότητα των τοπικών κοινωνιών) να δοκιμαστεί, καθώς οι αρμοδιότητες που έχουν οι κοινότητες είναι περιορισμένες και με συμβουλευτικό κυρίως χαρακτήρα.

  Παρ.1: Στα συμβούλια με 11 και πλέον μέλη, η ύπαρξη των συνδυασμών μπορεί να γίνει αντιληπτή ως αναγκαιότητα για τεχνικούς λόγους και για την αποφυγή της πολυδιάσπασης. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να μπορεί να θεωρηθεί και για τα πενταμελή συμβούλια.
  Τι ισχύει όμως για τα τριμελή; Εξ ορισμού οι κοινότητες που έχουν τριμελή συμβούλια εκφράζουν μικρές σχετικά κοινωνίες, όπου όλοι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν όλους τους υποψηφίους. Δεδομένου του ότι τίθεται ένας και μόνο σταυρός προτίμησης στον κατά τη γνώμη του εκλογέα καταλληλότερο υποψήφιο (ή συγγενή-φίλο), η ύπαρξη ή όχι του συνδυασμού και των συνυποψήφιων σε αυτόν καθόλου δεν επηρεάζει την εκλογική κρίση. Αντιθέτως δημιουργεί επιπλέον προσκόμματα στην απλή και άδολη αναλογική που επιδιώκεται, αφού αναβαθμίζεται υπέρμετρα ο ρόλος του συνδυασμού σε βάρος της λαϊκής ετυμηγορίας. Η αναβάθμιση αυτή συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθορίζει εν τέλει ποιοι θα εκλεγούν, αγνοώντας το ότι οι πρώτοι σε σταυρούς έχουν προτιμηθεί (ως πρόσωπα, όχι λόγω συνδυασμού) από περισσότερους ψηφοφόρους.
  Εξάλλου, η ύπαρξη των συνδυασμών σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει κάποιου είδους «κυβερνησιμότητα» καθώς η εκλογή δύο μελών από τον ίδιο συνδυασμό (σε σύνολο τριών μελών του συμβουλίου) δεν είναι δεδομένη. Ωστόσο δεν θεωρώ απαραίτητη την προεκλογική σύγκλιση καθώς όπως προείπα τα θέματα που καλούνται τα εν λόγω συμβούλια να διαχειριστούν-αντιμετωπίσουν είναι τέτοια που δύνανται να εξασφαλίσουν την εκ των υστέρων σύγκλιση απόψεων. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τα θέματα θα είναι τέτοια που θα δύνανται να τινάξουν την οποιαδήποτε προεκλογική σύγκλιση στον αέρα! Επίσης, η ύπαρξη συμβούλων μόνο από διαφορετικούς συνδυασμούς έχει ήδη δοκιμαστεί και με τον ισχύοντα νόμο, χωρίς να αποδειχθεί επιβλαβής για τις τοπικές κοινωνίες.
  Κατά συνέπεια προκύπτει ότι εκλογές για πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους θα μπορούσαν να γίνονται από ενιαία λίστα με εκλογή στο συμβούλιο των τριών πρώτων σε σταυρούς προτίμησης. Το ίδιο θα μπορούσε να εξεταστεί σταδιακά και για μεγαλύτερα συμβούλια, ξεκινώντας από τα πενταμελή για αυτές τις εκλογές.

  Παρ.5: Η ποσόστωση ανά φύλο είναι θετική μεν, υπερβολική δε για τα τριμελή συμβούλια, σε σημείο τέτοιο που να απαιτεί ότι εφόσον κατέλθουν τέσσερις υποψήφιοι, αυτοί θα πρέπει αναγκαστικά να είναι 2 από κάθε φύλο. (Φυσικά αυτό είναι κάτι που δεν υφίσταται αν κατά την ανωτέρω πρόταση η εκλογή τριμελούς συμβουλίου γίνεται από κοινό ψηφοδέλτιο).

  Παρ.7: Η δυνατότητα να κατέλθει στην κοινότητα υποψήφιος συνδυασμός που κατέρχεται και στις εκλογές δημοτικού συμβουλίου λειτουργεί παραμορφωτικά ως προς το χαρακτήρα που επιδιώκεται να αποκτήσει ο θεσμός των κοινοτήτων και ως εκ τούτου θα πρέπει να παύσει να υφίσταται.

  Παρ.8 : Η παρούσα παράγραφος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης αποβιώσαντος/ παραιτηθέντος προσώπου μετά τη παρέλευση της προθεσμίας δήλωσης συνδυασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει καθώς εκείνο το άρθρο (κατόπιν της αντικατάστασής του σύμφωνα με το άρ.19 του παρόντος νομοσχεδίου), ορίζει ότι αντικατάσταση υποψηφίων συμβούλων κοινότητας που απεβίωσαν/παραιτήθηκαν είναι εφικτή μόνο πριν την παρέλευση της προθεσμίας δήλωσης συνδυασμού.

 • 5 Μαΐου 2018, 20:36 | Λινάρδος Κωνσταντίνος

  Στην παράγραφο πέντε αναφέρεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών. Θεωρώ ότι στην πράξη η απαίτηση αυτή είναι υπερβολική και σε αρκετές περιπτώσεις θα έχουμε τυπικές υποψηφιότητες απλώς για να συμπληρωθεί ο συνδυασμός. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι πρέπει ο αριθμός να αλλάξει στο σημείο αυτό και να θεωρηθεί ελάχιστος αριθμός η πλειοψηφία του συμβουλίου. Για παράδειγμα σε ένα εντεκαμελές συμβούλιο , ο αριθμός έξι.

 • 4 Μαΐου 2018, 14:20 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Επίσης η παρ. 7 του ιδίου Άρθρου θα πρέπει να καταργηθεί διότι στο πνεύμα του Νόμου είναι οι συνδυασμοί των Κοινοτήτων να είναι ανεξάρτητοι από τους συνδυασμούς του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως δεν χρειάζεται κοινή ονομασία και έμβλημα.

 • 3 Μαΐου 2018, 14:56 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Πρέπει να υπάρξει και στις Κοινότητες, ειδικά τις μικρές, μεγαλύτερο εύρος υποψηφίων, διότι σε κάποιες μπορεί να υπάρξει μόνο ένας συνδυασμός, επομένως η παρ. 5 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και στο εκατόν είκοσι πέντε τοις εκατό (125%) του αριθμού των εδρών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν τριμελή και πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα υποψήφιων πάνω από τον αριθμό των εδρών. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των εδρών του οικείου συμβουλίου (να μην εξαρτάται από το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού).»
  Έτσι στις μικρές κοινότητες θα μπορεί να είναι από 2-5 υποψήφιοι (τουλάχιστον ένας από κάθε φύλλο) και στις μεσαίες κοινότητες από 4-7 υποψήφιοι (τουλάχιστον δύο από κάθε φύλλο).