Άρθρο 106 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ – Αντικατάσταση άρθρου 215 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η κατά το άρθρο 214 κρατική εποπτεία των ΟΤΑ ασκείται από τις κατά τόπο αρμόδιες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.
2. Συστήνονται επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ΟΤΑ, ως εξής:
α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και με έδρα την Αθήνα.
β. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και με έδρα τη Λάρισα.
γ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και με έδρα τα Ιωάννινα.
δ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και με έδρα την Πάτρα.
ε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και με έδρα τον Πειραιά.
στ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης και με έδρα το Ηράκλειο.
ζ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Μακεδονίας – Θράκης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3. Η αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ συνίσταται στην άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος.
4. Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και ο κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.
5. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράση των δήμων, περιφερειών, και των φορέων αυτών. Είναι επίσης αρμόδια να διαβιβάζει στους ΟΤΑ της χωρικής της αρμοδιότητας τις εγκύκλιες οδηγίες και γενικές κατευθύνσεις που δίδει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τα κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο του επιτελικού τους ρόλου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 214.

  • 11 Μαΐου 2018, 21:56 | Τάσος

    Όταν αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Εποπτεία ΟΤΑ εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας/Περιφερειών τάδε ή δείνα, θα πρέπει να προσδιοριστεί νομίζω αν θα είναι η έννοια του όρου Περιφέρεια γεωγραφική ή όχι. Καλό θα ήταν να μπει πριν τη λέξη «Περιφέρεια» η λέξη «γεωγραφική» έτσι ώστε να προσδιορίζεται ρητά ότι αναφέρεται σε αυτή την έννοια και μόνο, εκτός κι αν ο νομοθέτης θέλει να εννοεί την αιρετή Περιφέρεια για κάποιο λόγο. Αναφέρεται βέβαια με κεφαλαίο γράμμα Π σε αντίθεση παρακάτω όπου η αιρετή περιφέρεια γράφεται με μικρό, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνει ρητή αναφορά «γεωγραφική Περιφέρεια».Επίσης, δε γίνεται αναφορά στον έλεγχο νομιμότητας για τους συνδέσμους, τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, κλπ των ΟΤΑ.

  • Θετική κρίνουμε και την ίδρυση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., διότι ο έλεγχος νομιμότητας από τους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

  • 28 Απριλίου 2018, 01:50 | Αντρεας

    Απαράδεκτο να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στην Ελλάδα που αποδίδει στην έλληνικη ΔΔ στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και ταχείας εξέλιξης. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί για τέτοιες ακριβώς θέσεις και θα έπρεπε να προκρίνονται στις διαδικασίες επιλογής, όχι να αγνοούνται. Φαίνεται ποσό σημάσια δίνει η κυβέρνηση στην αξιοκρατία, στον επαγγελματισμό και στην εξειδίκευση.,