Άρθρο 118 – Δημοσίευση αποφάσεων Επόπτη ΟΤΑ – Αντικατάσταση άρθρου 230 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 230 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δημοσίευση αποφάσεων του Επόπτη ΟΤΑ
1. Οι αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 228 κοινοποιούνται στον φορέα που εξέδωσε την πράξη την οποία αφορούν, στον οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Διαμεσολαβητή, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή κατά της πράξης, εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση τους.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή τους. Παράλειψη της σχετικής υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Επόπτη ΟΤΑ.
3. Οι αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ προσβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

  • 12 Μαΐου 2018, 00:50 | Μιράντα

    Η προθεσμία της παρ. 1 συνετό θα ήταν να γίνει: «ημερολογιακών ημερών».