Άρθρο 58 – Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 3852/2010

1. Η παρ. 3 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και εφαρμόζεται, εφ’ όσον δεν εκλεγεί περιφερειάρχης, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του επόμενου άρθρου».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 καταργείται.