Άρθρο 18 – Ανακήρυξη – κοινοποίηση υποψηφιοτήτων – Αντικατάσταση άρθρου 20 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών και υποψηφίων προέδρων
1. Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους προέδρους κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί».

  • 4 Μαΐου 2018, 14:50 | Γιώργος Οικονομίδης

    Α. 18 (και όπου αλλού προκύπτει το ίδιο ζήτημα)
    Αφού οι εκλογές είναι προσδιορισμένες σε Κυριακή του Οκτωβρίου, όλες οι σχετικές προθεσμίες μπορούν να ορισθούν επίσης ρητά π.χ. Την Παρασκευή πριν την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου κ.ο.κ.