Άρθρο 69 – Εκλογή νέου δημάρχου – Αντικατάσταση άρθρου 60 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Εκλογή νέου δημάρχου
1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ένα από τα μέλη του, ως δήμαρχο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.
2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσα τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
5. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητα της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται πάλι για να εκλέξει τον δήμαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήμο.
6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάσταση τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντα του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Επόπτης ΟΤΑ εκδίδει διαπιστωτική πράξη.»

 • Πολύ θετικά αποτιμάται η πρόβλεψη να εκλέγεται ο δήμαρχος από το δημοτικό συμβούλιο και όχι από την πλειοψηφούσα παράταξη.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:38 | Σωκράτης

  Στον α’ γύρο ή στον β’ γύρο των εκλογών εκλέγεται όχι μόνο ο Δήμαρχος αλλά και ο συνδυασμός όπως το νομοσχέδιο αναφέρει σε πολλά σημεία, άρα και το πρόγραμμα που εγκρίνει το εκλογικό σώμα να υλοποιηθεί.
  Άρα σε περίπτωση εκλογής νέου Δημάρχου, αυτή πρέπει να γίνει από τον συνδυασμό του Δημάρχου.
  Να παραμείνει ώς έχει το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 διότι έτσι διασφαλίζεται η απόφαση των πολιτών και αποτρέπονται αντιδημοκρατικές πρακτικές απο κακόβουλες προθέσεις.

 • 4 Μαΐου 2018, 14:04 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Η παρ. 1 πρέπει να τροποποιηθεί, διότι μπορεί να εκλεγεί ηττημένος των εκλογών με την περιγραφείσα διαδικασία. Προτείνεται:
  «… των μελών του, έναν από τους εκλεγέντες συμβούλους του συνδυασμού από τον οποίο προερχόταν ο δήμαρχος, ως νέο δήμαρχο. Οι ενδιαφερόμενοι σύμβουλοι, καταθέτουν υποψηφιότητα στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Η πρόσκληση …»