Άρθρο 177 – Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Στο νόμο 3852/2010 προστίθεται άρθρο 104Α ως εξής:
«Άρθρο 104Α
Σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου τεχνικής υπηρεσίας
1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι του ίδιου νομού, καθώς και όμορων νομών της ίδιας Περιφέρειας, μπορούν να συστήσουν, με απόφαση των δημοτικών τους συμβουλίων, σύνδεσμο με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η τεχνική τους υπηρεσία αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων σε αυτούς Δήμων.
2. Η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, αναφέρει ως ειδικό σκοπό, για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη μελέτη και εκτέλεση έργων των συμμετεχόντων δήμων και ορίζει τη χρονική διάρκεια και την έδρα του, τα τυχόν παραρτήματά του στους συνεργαζόμενους δήμους, καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει ετησίως κάθε μέλος του συνδέσμου. Με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία μπορεί να εμπεριέχεται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μία Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή περισσότερα τμήματα και ένα τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η λειτουργία Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου της έδρας του συνδέσμου.
3. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η απόφαση σύστασης, καθώς και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο έλεγχος που διενεργείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι αποκλειστικά έλεγχος νομιμότητας και δεν υπεισέρχεται στην σκοπιμότητα σύστασης του συνδέσμου ή σε άλλες σταθμίσεις.
4. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του συνδέσμου και της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, ο σύνδεσμος αποτελεί την τεχνική υπηρεσία των συνεργαζομένων Δήμων και ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας/Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων. Η νέα τεχνική υπηρεσία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων Δήμων, καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών.
5. Το προσωπικό των Δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με αυτά που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου, μετατάσσεται, με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του συνδέσμου, κατόπιν γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του συνδέσμου. Κατόπιν υποβολής αίτησης είναι δυνατή η μετάταξη ή η απόσπαση, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οποιουδήποτε υπαλλήλου συνεργαζόμενου Δήμου, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου προσόντα, σε κενή οργανική θέση στο σύνδεσμο. Η απόφαση της μετάταξης ή της απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του συνδέσμου, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. Το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο έχει μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 280 περ. VII στον οικείο Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του συνδέσμου, να μετατάσσεται, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε κενή οργανική θέση του συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
7. Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό μέλους του επιτρέπεται, εάν το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του ενδιαφερομένου δήμου και αποδεχθεί την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Άρνηση αποδοχής της προσχώρησης νέου δήμου στο σύνδεσμο εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου αυτού πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα αποχώρησης δήμου από υφιστάμενο σύνδεσμο. Σε κάθε περίπτωση, για την προσχώρηση νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο και για την αποχώρηση από αυτόν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.
8. Σε δήμους που συστήνουν σύνδεσμο, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η άσκηση της αρμοδιότητας της τεχνικής τους υπηρεσίας ασκείται από την τεχνική υπηρεσία του συνδέσμου. Τις λοιπές αρμοδιότητες προϊσταμένης και αναθέτουσας αρχής αναλαμβάνει ο δήμος που είναι κύριος του έργου.
9. Η υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται στο σύνδεσμο σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν καταβολής προσωπικής διαφοράς, δεν θίγονται σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση λύσης του συνδέσμου για οποιοδήποτε λόγο το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν τη μετάταξη ή την απόσπαση. Ο χρόνος υπηρεσίας στο σύνδεσμο λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του νόμου 3463/2006.

 • 14 Μαΐου 2018, 14:00 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 177 Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας
  Το άρθρο αναφέρεται στη δυνατότητα σύστασης διαδημοτικού συνδέσμου τεχνικής υπηρεσίας. Στην παρ. 1 ο σκοπός σύστασης του συνδέσμου ορίζεται ρητά ότι θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και εκτέλεση των έργων των Δήμων που συμμετέχουν και με ρητή πρόβλεψη ότι από της συστάσεως του συνδέσμου, αυτός θα αποτελεί την «Τεχνική Υπηρεσία» των Δήμων-μελών, ασκώντας καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Ο κάθε Δήμος χωριστά θα ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής για τα έργα που τον αφορούν αφού θα είναι ο κύριος των έργων αυτών.

  Ο προβλεπόμενος ΟΕΥ του συνδέσμου θα περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και ένα Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ενώ σε περίπτωση που το δεύτερο δεν μπορεί να συσταθεί, οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσιακές δομές του Δήμου της έδρας του συνδέσμου. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σύνταξη μελετών όπως πχ προμήθεια καυσίμων, συντηρήσεις οχημάτων , σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων , οι οποίες δεν υπάγονται στην κατηγορία των έργων ποιος θα τα εκτελεί , όταν όλο το τεχνικό προσωπικό θα έχει μεταταγεί στον σύνδεσμο. Οι Δήμοι με το μεγαλύτερο υπηρετούν προσωπικό θα βλέπουν ότι τα έργα τους ή μελέτες τους δεν θα προχωρούν σύμφωνα με την αναλογία που έχουν προσφέρει στο προσωπικό και επί πλέον την προτεραιότητα εκτέλεσης έργων ή προμηθειών θα έχει λόγο ο κάθε Δήμος ή θα εξαρτάται μόνο από την Διοίκηση του Συνδέσμου . Επί πλέον δεν καθορίζεται και ο τρόπος συμμετοχής κάθε δήμου στα λειτουργικά έξοδα
  Και εδώ πρέπει να επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού και κάθε δήμος να έχει την δική του Τεχνική Υπηρεσία

 • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 175, 177 & 178 είναι φανερό ότι όλοι πλέον έχουν διαπιστώσει την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμούμε ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά θα το επιτείνουν, εκχωρώντας ταυτόχρονα αρμοδιότητες του Δημοσίου σε ΑΕ και ειδικά στη ΜΟΔ ΑΕ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα: προσλήψεις Μηχανικών και αναβαθμισμένες θεσμικά Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ ανεξάρτητες από τις παρεμβάσεις των «αιρετών». Ο μηχανισμός της κινητικότητας δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό διότι δεν πρόκειται κανένας να μεταταχθεί (ως έχει σήμερα) «στη γαλέρα» των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις προσωπικού του άρθρου 178 και την υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως και να μετακινηθεί το τεχνικό προσωπικό, ο συνολικός αριθμός του παραμένει ο ίδιος (και μειούμενος) , χωρίς να γίνουν προσλήψεις.

 • 10 Μαΐου 2018, 09:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  1/. Για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι μικροί Δήμοι και να υιοθετηθεί άμεσα και να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα ένας Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο να συντάξει πρότυπα :«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου» πάνω στα οποία θα δημιουργηθούν οι νέες αυτές υπηρεσίες.

  2/. Στο άρθρο 177 «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας», θα πρότεινα να μπορεί να ενσωματωθεί στο Σύνδεσμο και η δημιουργία μιας υπηρεσίας Δόμησης για τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ και είναι εξαρτημένες από την αντίστοιχη υπηρεσία της πρωτεύουσας του Νομού με τις γνωστές δυσλειτουργίες

 • 9 Μαΐου 2018, 14:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.

  Το άρθρο 177 κινείται στο σωστό δρόμο.

  Δεν μπορεί να καταστήσει υποχρεωτική (δυστυχώς) την λειτουργία ενός
  συνδέσμου-υπηρεσίας τύπου ΤΥΔΚ, αναγνωρίζει όμως σαφώς τις αδυναμίες τεχνικής υποστήριξης των μικρών δήμων και τις αντιμετωπίζει δίνοντας αυτή την δυνατότητα σύστασης του συνδέσμου με την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της παλιάς ΤΥΔΚ, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το αντικείμενο και είναι διάσπαρτοι στις υπηρεσίες των κεντρικών Δήμων των νομών.

  Η διάρθρωση των τμημάτων του συνδέσμου και τα τυχόν παραρτήματά του στους συνεργαζόμενους δήμους μένει να δοκιμαστούν στην πράξη.

  Η ουσία είναι ότι οι μικροί δήμοι, αυτό που δεν έχουν (Τεχνική Υπηρεσία), μπορούν να το στήσουν, πιθανώς με το μικρότερο δυνατό κόστος, αφού έστω σε κάποιο βαθμό , θα βρουν κάποιο διαθέσιμο προσωπικό και θα αναγκαστούν να καλύψουν μόνο τα κενά των ειδικοτήτων που χρειάζονται.

  Σε κάθε περίπτωση το εγχείρημα είναι ελπιδοφόρο και απαντά στην σημερινή “επαιτεία” των μικρών δήμων για υποστήριξη από τους δύσφορους ή και αδύναμους προς εξυπηρέτηση Κεντρικούς Δήμους.

 • 8 Μαΐου 2018, 19:54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των Ο.Τ.Α.

  (ως προς την αναλυτική τεκμηρίωση της πρότασης βλ. σχετικό σχόλιο στο επόμενο άρθρο αρ.178 της παρούσας διαβούλευσης)

  – ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να υλοποιηθεί άμεσα θεσμική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων μονίμου νέου προσωπικού για την απαραίτητη στελέχωση των των «συγκοινωνούντων» αυτών «δοχείων» όπως οι όλες οι Υπηρεσίες με τεχνικό αντικείμενο των Ο.Τ.Α., καλύπτοντας έτσι εν μέρει και ένα γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας – τη μεγάλη ανεργία και τη διαρροή νέων και άξιων επιστημόνων στο εξωτερικό.

  Εναλλακτικά, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων,
  με σκοπό την όσο το δυνατόν αποκατάσταση κάποιας εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση

 • 7 Μαΐου 2018, 18:30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Άρθρο 177 – Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

  1/. Προτείνω ο διαδημοτικός σύνδεσμος να έχει σχετικά μόνιμο χαρακτήρα σε βάθος χρόνου και να μην μπορεί η κάθε νέα δημοτική αρχή να παίρνει μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου και να αποσύρει τους υπαλλήλους της και να διαλύει μία τόσο ισχυρή Τεχνική Υπηρεσία και να εξαφανίζονται βασικές ειδικότητες .
  (όπως έκανε ο Καλλικράτης που διέλυσε τις εξειδικευμένες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπηρεσίες των ΤΥΔΚ).
  2/. Με την ίδρυση του συνδέσμου για την καλύτερη λειτουργία του να υπάρχει από ένας Προϊστάμενος Τμήματος με χωρική αρμοδιότητα τον κάθε συμμετέχοντα Δήμο.
  Ο Προϊστάμενος θα στεγάζεται μόνιμα στο δημοτικό Κατάστημα του εκάστοτε Δήμου και ο οποίος θα συνεργάζεται με το Δήμαρχο για τεχνικά θέματα .
  θα είναι ταυτόχρονα ο εκπρόσωπος του συνδέσμου στο δήμο και θα είναι αυτός που θα επικοινωνεί με το Δ/ντη του Συνδέσμου και θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που θα υλοποιούνται από τους άλλους υπαλλήλους του Συνδέσμου

 • 7 Μαΐου 2018, 14:32 | ΧΡΗΣΤΟΣ Β.

  Όσον αφορά στο άρθρο 177 «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας», θα πρότεινα:

  1/. Στις αρμοδιότητες του Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας να μπορούν να ενσωματωθούν και δραστηριότητες φυσικού αντικειμένου των ΔΕΥΑ (Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης-εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών) ώστε να μην επιβαρύνεται ο κάθε δήμος με την υποστήριξη μιας ξεχωριστής υπηρεσίας ενώ θα μπορεί ο Δήμος να διατηρήσει μόνο τον εισπρακτικό μηχανισμό των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • 5 Μαΐου 2018, 10:40 | Χασάπης Χρήστος

  1ον. Θα πρέπει να μπορεί να γίνει σύνδεσμος μεταξύ Δήμου ή Δήμων και της Αντιπεριφέρειας που ανήκουν.
  2ον. Ο Δήμος της έδρας του Νομού ή η Αντιπεριφέρεια να μη μπορεί να αρνηθεί να σχηματίσει σύνδεσμο με Δήμο ή Δήμους χωρίς επάρκεια του ίδιου Νομού. Η επιλογή θα γίνεται από τον Δήμο ή τους Δήμους χωρίς επάρκεια. Ο λόγος είναι επειδή με ένα μικρό ορεινό Δήμο, κανείς δεν θα θέλει να κάνει σύνδεσμο.
  3ον . Στο Άρθρο 104Α παρ, 1 Δύο ή περισσότεροι δήμοι του ίδιου νομού….. να προσστεθεί στο τέλος «καθώς και την μελέτη υπηρεσιών και προμηθειών που ανήκουν στην αρμοδιότητά των τεχνικών υπηρεσιών.
  4ον. Στο Άρθρο 104Α παρ, 2 θα πρέπει να καταργηθεί το «τα τυχόν παραρτήματά του στους συνεργαζόμενους δήμους» γιατί στην έδρα του συνδέσμου θα πρέπει να είναι όλοι οι μηχανικοί και γενικότερα οι τεχνικοί μαζί και όχι διασκορπισμένοι όπως πριν στους δήμους τους ο καθένας. Εννοείτε ο σύνδεσμος θα δημιουργηθεί για να ενώσει τις υποτυπώδεις τεχνικές υπηρεσίες και να κανει μία δυνατή τεχνική υπηρεσία.
  5ον. Οι Δήμοι που συστήνουν τον σύνδεσμο της τεχνικής υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτουν στον σύνδεσμο, τον τεχνικό εξοπλισμό τους, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία, ηλεκτρονικά συστήματα, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ, ο οποίος θα χρησιμοποιείτε χωρίς προγραμματικές συμβάσεις από όλους τους Δήμους που συστήνουν τον σύνδεσμο.

 • 4 Μαΐου 2018, 15:58 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 177
  Αναφέρει
  <>
  Αυτό σημαίνει και μη όμοροι Δήμοι, οπότε θα μπορούσε να μην απαιτείται ούτε το να είναι όμοροι οι Νομοί τους.

 • 1 Μαΐου 2018, 20:33 | Παναγιώτης Αθανασάς

  Όσον αφορά στο άρθρο 177 «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας», θα πρότεινα οι προβλεπόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες, που στόχο θα έχουν την υποστήριξη των Δήμων που δεν έχουν ίδια Τεχνική Υπηρεσία (δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των Δήμων ανά τη χώρα), να συσταθούν εντός των δομών των κατά περιφέρεια Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.).
  Σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ 182/τ.Α΄/22.08.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσεται στους συστατικούς σκοπούς των Π.Ε.Δ. η συνεργασία των Δήμων-μελών τους, υπό την ευρεία έννοια.
  Δε θα ήταν σκόπιμο, ως εκ τούτου, να προβλεφθεί η σύσταση ειδικότερων συνδέσμων, μεταξύ ΟΤΑ εντός μιας Περιφερειακής Ενότητας ή/και όμορων Δήμων εκτός αυτής, γι’ αυτόν τον σκοπό, καθ’ ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο να μην προχωρήσει η σύσταση τέτοιων Υπηρεσιών, με ίδια πρωτοβουλία των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
  Η εμπειρία των τέως Τ.Υ.Δ.Κ., που είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τυχόν δυσλειτουργίες που είχαν επισημανθεί, δείχνει ότι είναι προτιμότερη η σταθερή ύπαρξη τέτοιων Υπηρεσιών, εντός των Π.Ε.Δ., που αναβαθμίζουν ουσιαστικά και το ρόλο των τελευταίων, δίνοντας παράλληλα σημαντική βοήθεια σε Δήμους που δεν έχουν ίδια Τ/Υ ή είναι υποστελεχωμένη.

  Πτυχιούχος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Κάτοχος τίτλου Π.Μ.Σ. «Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση»