Άρθρο 178 – Υπηρεσία Δόμησης

Στο νόμο 3852/2010 προστίθεται άρθρο 97Α ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόμησης Δήμων
1. Εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, σε κάθε Δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) εφόσον:
α) είτε πληρούνται τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστο στελέχωσή τους που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Η συνδρομή ή μη των κριτηρίων της παραγράφου αυτής διαπιστώνεται με απόφαση του δημάρχου, εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου.
β) είτε είναι δυνατή η στελέχωσή της, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Σε δήμους όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου, συγκροτούνται ΥΔΟΜ, με απόφαση του δημάρχου, που εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου, ως εξής :
Εφόσον υπηρετούν στον οικείο Δήμο και σε άλλες οργανικές μονάδες, πλην της ΥΔΟΜ και της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπάλληλοι των ειδικοτήτων που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου και μέχρι του ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται στο ίδιο προεδρικό διάταγμα, για τη συγκρότηση ΥΔΟΜ, αυτοί μετακινούνται υποχρεωτικά, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην ΥΔΟΜ και σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου. Σε περίπτωση που περισσότεροι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, για την κάλυψη των κενών θέσεων της ΥΔΟΜ λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, α) ο μακρότερος χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση με καθήκοντα σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, β) υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προτίμηση στον αρχαιότερο γ) η κρίση του αρμοδίου οργάνου, με βάση τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα, τη συνάφεια της ειδικότητας και τυχόν περαιτέρω εξειδίκευση και τη γενική εμπειρία των υπαλλήλων με τις ειδικότητες που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1.
3. Εάν, με απόφαση του δημάρχου, διαπιστώνεται αιτιολογημένα η αδυναμία συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται υποχρεωτικά με διοικητική υποστήριξη, από το δήμο της έδρας της οικείας περιφερειακής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή, τα παράβολα που αντιστοιχούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών για ακίνητα κείμενα εντός της επικράτειας των υποστηριζόμενων Δήμων αποδίδονται στο Δήμο που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παραβόλων στο Δήμο ο οποίος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη.
4. Η παρ.3 του άρθρου 95 του ν.3852/2010 καταργείται.

 • 14 Μαΐου 2018, 14:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 178 Υπηρεσία Δόμησης Δήμων
  Το άρθρο αναφέρεται στην υποχρεωτική καταρχήν σύσταση ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο:
  α) εφόσον ο Δήμος διαθέτει τον κατ’ ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων που θα προβλέπεται σε σχετικό ΠΔ και
  β) εφόσον ο Δήμος μπορεί να στελεχώσει την ΥΔΟΜ με τη μεταφορά τεχνικών υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερθέντος υπό έκδοση ΠΔ.

  Μία υπηρεσία στελεχωμένη απαιτεί ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων 12. Όταν λειτουργεί μία υπηρεσία δόμησης αποκλειστικά με τα αντικείμενα της δεν θα υπάρχει προσωπικό για την λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας στους Δήμους εκτός από τους πολύ μεγάλους Δήμους. Άρα και εδώ η μοναδική λύση για την λειτουργία της ΥΔΟΜ είναι η πρόσληψη του απαραίτητου ανά ειδικότητα προσωπικού ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα σε ένα δήμο και η Τεχνική της Υπηρεσία και η ΥΔΟΜ.

 • 14 Μαΐου 2018, 13:16 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Έχει γίνει σαφές ότι οι Δήμοι αδυνατούν να δημιουργήσουν και να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης τις οποίες όφειλαν να συστήσουν από 1-1-2011 σύμφωνα με τον ν.3852/10. Η παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αντί να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα, παρατείνει ουσιαστικά επ’ αόριστον την κατά γενική ομολογία προβληματική (και υποτίθεται μεταβατική) διαδικασία της «διοικητικής υποστήριξης».

  Στην προτεινόμενη ρύθμιση (παρ.3) προβλέπεται ότι όταν διαπιστωθεί αδυναμία, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται με διοικητική υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας. ΔΕΝ υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη για την περίπτωση που η ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας δεν έχει την ελάχιστη στελέχωση. Πως θα ασκηθούν στην περίπτωση αυτή οι αρμοδιότητες;

  Επίσης, αν η ΥΔΟΜ της έδρας έχει την ελάχιστη στελέχωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στα όρια του οικείου Δήμου, αυτό δεν σημαίνει ότι η στελέχωσή της επαρκεί και για την άσκηση της διοικητικής υποστήριξης προς άλλους Δήμους ή ακόμη και στο σύνολο των Δήμων της ΠΕ. Θα πρέπει συνεπώς για την έναρξη της άσκησης διοικητικής υποστήριξης να διαπιστωθεί επάρκεια στη στελέχωση της ΥΔΟΜ τέτοια ώστε να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών όλων των Δήμων. Τι θα γίνει αν δεν διαπιστωθεί τέτοια επάρκεια;

  Επιπλέον ο τρόπος στελέχωσης των ΥΔΟΜ που θα παραμείνουν είναι προβληματικός. Η εφαρμογή της πολυδαίδαλης πολεοδομικής νομοθεσίας απαιτεί έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι παραμένουσες ΥΔΟΜ θα στελεχωθούν από υπαλλήλους χωρίς καμία εμπειρία στο αντικείμενο (μάλιστα προτιμούνται οι αρχαιότεροι, που σημαίνει ότι σύντομα θα υπάρξουν και πάλι κενά λόγω συνταξιοδοτήσεων) γεγονός που δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ΥΔΟΜ. Παράλληλα δεν υπάρχει πρόβλεψη για την μετάταξη των έμπειρων στελεχών των ΥΔΟΜ που θα καταργηθούν, από τις ΥΔΟΜ που θα παραμείνουν καθώς και υποχρέωση διάθεσης προσωπικού από τους διοικητικά υποστηριζόμενους Δήμους που δεν συνέστησαν ποτέ ΥΔΟΜ, προς την ΥΔΟΜ που ασκεί την διοικητική υποστήριξη.

  Η μόνη οριστική λύση είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ στην Περιφέρεια ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η σύσταση ΥΔΟΜ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με στελέχωση που θα προκύψει από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στις ΥΔΟΜ των Δήμων και από πρόληψη νέου προσωπικού. Σε αυτό άλλωστε κατέληγε ουσιαστικά και το περσινό Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.4368/2016 για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλ. σελ. 24 του Πορίσματος http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf)

  Ωστόσο αν παραμείνει η στρεβλή διαδικασία της «διοικητικής υποστήριξης» θα πρέπει τουλάχιστον να προστεθεί στο παρόν άρθρο νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχη με την πρόβλεψη της εγκυκλίου 3/1314/11-1-2011 του ΥΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ 4Α9ΙΚ-0) σελ.5 ότι «οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης, όταν ο αριθμός τους δεν ξεπερνά την ελάχιστη στελέχωση, απαγορεύεται να απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες ή αλλότρια καθήκοντα», ώστε να εξασφαλιστεί ότι η επάρκεια σε προσωπικό δεν θα είναι «θεωρητική» αλλά πραγματική (καθώς σήμερα το προσωπικό των ΥΔΟΜ απασχολείται σε πλήθος καθηκόντων άλλων υπηρεσιών του Δήμου αλλά και πλήθος επιτροπών με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη δυσλειτουργία της ΥΔΟΜ).

 • 14 Μαΐου 2018, 10:45 | Λάζαρος

  Η ΥΔΟΜ του Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής , παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τον Δήμο Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της αρ. 74532/10 (ΦΕΚ 2031 Β΄/2010) Υ.Α. ΥΠΕΣΑΗΔ , που το υπό διαβούλευση άρθρο δεν έχει λάβει υπόψη του.
  Ο Δήμος Κασσάνδρας δεν έχει την δυνατότητα να στελεχώσει δική του ΥΔΟΜ, ο δε Δήμος Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής δεν έχει την δυνατότητα να διατηρήσει αυτήν που ήδη έχει.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση άρθρο οι αρμοδιότητες των παραπάνω Δήμων περιέρχονται επ’ αόριστον στην ΥΔΟΜ του Δήμου Πολυγύρου της πρωτεύουσας του Ν. Χαλκιδικής, εάν και αυτή διατηρηθεί (το προσωπικό της οριακά επαρκεί για τις ανάγκες του Δήμου.
  Η ΥΔΟΜ του Δήμου Ν. Προποντίδας έχει το υπερδιπλάσιο προσωπικό από αυτό της ΥΔΟΜ του Δήμου Πολυγύρου.
  Το σχετικό άρθρο δεν προβλέπει τι θα γίνει το προσωπικό καταργημένης ΥΔΟΜ , τι θα γίνει το πλεονάζον προσωπικό ΥΔΟΜ σε σχέση με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει, τυχόν αυξημένες προδιαγραφές όσον αφορά την λειτουργία της ΥΔΟΜ του Δήμου της πρωτεύουσας του Νομού , που θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες άλλων Δήμων , αλλά και την υπάρχουσα λειτουργία όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 74532/10 ΥΑ.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  1. Θα πρέπει να είναι γνωστό πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου πια είναι τα ελάχιστα κριτήρια που τίθενται απο το Υπουργείο για την στελέχωση των ΥΔΟΜ που οπως αναφέρεται στο προσχέδιο, πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε Δήμο .
  2. Αν θέλουμε να λειτουργούν σωστά οι ΥΔΟΜ στους Δήμους, θα πρέπει υποχρεωτικά το Υπουργείο να επιτρέψει την πρόσληψη του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού σε κάθε Δήμο σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ελάχιστης στελέχωσης.
  3. Αν δεν είναι εφικτή η λειτουργία ΥΔΟΜ σε κάποιο Δήμο, ο οποίος σήμερα υποστηρίζεται διοικητικά για θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και όχι σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ , να συνεχίσει η υποστήριξη αυτή και όχι να καταργηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 178. (περίπτωση υποστήριξης Δήμου Τανάγρας απο το Δήμο Θήβας) . Στην προκειμένη περίπτωση να ενισχυθεί με προσωπικό και η ΥΔΟΜ του Δήμου Θήβας για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:59 | ΚΩΣΤΑΣ

  θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις και όχι η μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες οργανικές μονάδες γιατί με αυτή την διαδικασία το μόνο που θα επιτευχθεί είναι η αποδυνάμωση και των άλλων οργανικών μονάδων χωρίς στην ουσία να ενισχύονται οι ΥΔΟΜ ,γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι και άλλες υπηρεσιακές μονάδες στους Δήμους λόγω των πολλών αρμοδιοτήτων που πρέπει να διαχειρίζονται όπως (Διευθύνσεις ή Τμήματα Περιβάλλοντος , Ποιότητας ζωής , Καθαριότητας , Προγραμματισμού κλπ) στελεχώνονται με μηχανικούς – τεχνικούς οι οποίοι με τις γνώσεις τους πέραν της διαχείρισης αρμοδιοτήτων επιλύουν και πολλά προβλήματα που ανακύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άρα λοιπόν τυχόν εφαρμογή της επόμενης παραγράφου το πιθανότερο είναι να επιτείνει τα προβλήματα λειτουργίας βασικών Δημοτικών Υπηρεσιών παρά να επιλύσει τα προβλήματα υποστελέχωσης των ΥΔΟΜ .
  ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Α΄ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

 • 14 Μαΐου 2018, 00:29 | Εμμανουέλα

  Έρευνες έχουν δείξει ότι η καλύτερη ποιότητα κτισμένου περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των πολιτών, την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση, μειώνει την εγκληματικότητα και αυξάνει την αξία των ακινήτων και την ανάπτυξη της οικονομίας. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών (ΥΔΟΜ, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΠΟ, Υπουργείο Περιβάλλοντος, κ.α.) με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Επίσης, είναι απαραίτητο να αμείβει το κράτος, και εν προκειμένω το Υπουργείο Εσωτερικών, τα μέλη των οργάνων που θεσπίζει το κράτος για τον έλεγχο της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στο Τοπίο και το πολιτιστικό περιβάλλον, δηλαδή τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη-ιδιώτες μηχανικοί των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής παραμένουν απλήρωτα από τον Σεπτέμβριο του 2017 που ορίστηκαν από την διοίκηση και έως σήμερα, παρόλο που λειτουργούν αδιαλείπτως όλο αυτό το διάστημα.

 • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 175, 177 & 178 είναι φανερό ότι όλοι πλέον έχουν διαπιστώσει την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμούμε ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά θα το επιτείνουν, εκχωρώντας ταυτόχρονα αρμοδιότητες του Δημοσίου σε ΑΕ και ειδικά στη ΜΟΔ ΑΕ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα: προσλήψεις Μηχανικών και αναβαθμισμένες θεσμικά Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ ανεξάρτητες από τις παρεμβάσεις των «αιρετών». Ο μηχανισμός της κινητικότητας δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό διότι δεν πρόκειται κανένας να μεταταχθεί (ως έχει σήμερα) «στη γαλέρα» των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις προσωπικού του άρθρου 178 και την υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως και να μετακινηθεί το τεχνικό προσωπικό, ο συνολικός αριθμός του παραμένει ο ίδιος (και μειούμενος) , χωρίς να γίνουν προσλήψεις.

 • 8 Μαΐου 2018, 19:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΔΟΜ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των Ο.Τ.Α.

  Έχοντας προσωπική αντίληψη επί του θέματος με καθημερινή σχεδόν τριβή από το 2009, θα ήθελα να καταθέσω τα εξής, ελπίζοντας να βρεθούν «ευήκοα ώτα»:

  Το σχέδιο “Καλλικράτης” Ν.3852/10 προέβλεπε στο άρθρο 95 παρ.4, ότι: “4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων από το δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.”

  Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα οι ΥΔΟΜ θα έπρεπε εδώ και καιρό να είναι στελεχωμένες σε όλους σχεδόν τους Δήμου της χώρας.
  Αντ’ αυτού παρατηρείται το ανάποδο: οι μικρότεροι ιδίως Δήμοι συνεχώς αποδυναμώνονται τεχνικά και διοικητικά, οπότε οι περισσότερες υπάρχουσες ΥΔΟΜ συνεχίζουν αναγκαστικά να υποστηρίζουν τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού τους.
  Το προσωπικό των μητροπολιτικών ΥΔΟΜ (μηχανικοί – διοικητικοί), όπως και γενικότερα το προσωπικό των Ο.Τ.Α., καθίσταται αριθμητικά όλο και μικρότερο, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, χωρίς ηλικιακή ανανέωση και συνήθως με πολλά παράλληλα καθήκοντα ανά υπάλληλο.
  Πλήθος ΥΔΟΜ βρίσκονται πέρα από τα όρια της λειτουργίας τους, ακόμα και για την στοιχειώδη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας.
  Το προσωπικό (μηχανικοί) που είναι ήδη λιγοστό, «γηρασμένο» ηλικιακά και επιστημονικά, επιφορτισμένο με αρκετές αρμοδιότητες και πολυπλοκότητα υποθέσεων-νομοθεσίας.
  Ακόμα και η απαραίτητη επιμόρφωση επί των σύγχρονων νομοθετικών (λ.χ. συνεχείς αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, νομολογία, πολεοδομικά/χωροταξικά «εργαλεία» κλπ) και τεχνολογικών εξελίξεων (ένα απλό παράδειγμα αποτελούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- GIS ως στήριξη των Κομβικών Σημείων Επαφής για την πρόσβαση στα Γεωχωρικά Δεδομένα όπως επιτάσσει το ΠΔ 28/15 Κεφ.Ζ Άρθρο 77, κ.ο.κ.), καθίσταται πλέον πολυτέλεια λόγω ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων εξυπηρέτησης της καθημερινότητας.

  Οι συνέπειες υπερφόρτισης του συστήματος με μη εξυπηρετούμενα αιτήματα συχνά εξοργίζουν τους συναλλασσόμενους πολίτες και μηχανικούς οι οποίοι καθυστερούν σοβαρά, χωρίς υπαιτιότητά τους τις περισσότερες φορές.
  Η υπερβολική πίεση συνεπάγεται σημαντική πιθανότητα λαθών κατά τους έλεγχους, τα οποία δύσκολα διορθώνονται αργότερα.
  Η υποστελέχωση επίσης οδηγεί πολλές διαδικασίες οι οποίες κρίνουν την πορεία έγκρισης επενδυτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός Νόμος κ.λπ.) να κινδυνεύουν με απένταξη.

  Επίσης οι ΥΔΟΜ των Δήμων έχουν ως μέλημα εκτός τον έλεγχο, την χάραξη και την διαδικασία θεσμοθέτησης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής αρμοδιότητάς τους (σχέδια πόλης, οριοθέτηση οικισμών, μέριμνα κατά την κατάρτιση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ-ΤΧΣ/ΖΟΕ και έλεγχος χρήσεων γης/ κύρωση δρόμων / κανονιστικές πράξεις), η καταγραφή, προστασία και διαχείριση δημοτικής περιουσίας- όπως λ.χ. τα σχολικά και δημοτικά κτίρια, το οδικό δίκτυο κάθε κατηγορίας, η αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων κ.α., διορθώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο, διαδικασίες οι οποίες σε ελάχιστο βαθμό διεκπεραιώνονται σήμερα.

  Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από 22.02.2017 με έγγραφό του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, διαπιστώνει «καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων λόγω ανεπιτυχούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ελλιπούς στελέχωσης και σοβαρών οργανωτικών δυσλειτουργιών των πολεοδομικών υπηρεσιών».
  Επίσης, η πρόσφατη αδυναμία πολλών Δήμων ως προς την απαίτηση αποτύπωσης των περιγραμμάτων σχεδίων πόλης και οικιστικών πυκνώσεων με σκοπό την κατάρτιση των δασικών χαρτών, καταδεικνύει εμφανώς το ίδιο ζήτημα.

  – ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να υλοποιηθεί άμεσα θεσμική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων μονίμου νέου προσωπικού για την απαραίτητη στελέχωση των ΥΔΟΜ, αλλά και των «συγκοινωνούντων» αυτών «δοχείων» όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες, μελλοντικό Παρατηρητήριο Δόμησης κλπ των Ο.Τ.Α., καλύπτοντας έτσι εν μέρει και ένα γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας – τη μεγάλη ανεργία και τη διαρροή νέων και άξιων επιστημόνων στο εξωτερικό.

  Εναλλακτικά, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποκατάσταση κάποιας εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

  Έτσι θα μπορέσει να “δουλέψει” το εν λόγω άρθρο του υπό ψήφιση Νόμου, με τις όποιες απαραίτητες βελτιώσεις του,
  ως προς την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων του
  σε όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  Με εκτίμηση

 • 8 Μαΐου 2018, 14:37 | ΣΟΦΙΑ

  Για να μπορεί ο κάθε δήμος να έχει την πλήρη στήριξη από ΥΔΟΜ και να μην επηρεάζεται από ανταγωνιστές διαδρομές του Δημάρχου που ανήκει σήμερα η υπηρεσία ΥΔΟΜ πιστεύω πως θα πρέπει οι υπηρεσίες ΥΔΟΜ να περάσουν στην Περιφερειακή Ενότητα του Νομού.
  Έτσι θα είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες και θα λειτουργούν χωρίς σκοπιμότητες και μικροπολιτικά συμφέροντα

 • 7 Μαΐου 2018, 13:40 | Κώστας

  Αφού αποδεδειγμένα εδώ και οκτώ χρόνια δεν μπόρεσαν οι Δήμοι να λειτουργήσουν ΥΔΟΜ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν τώρα, με δεδομένο ότι αυτά τα χρόνια έχει συνταξιοδοτηθεί πλήθος υπαλλήλων.

  Η μόνη απλή και σίγουρη λύση είναι η επανασύσταση των Νομαρχιακών ΥΔΟΜ ως μονάδων της περιφέρειας με την μετάταξη των υπαλλήλων των υφιστάμενων δημοτικών ΥΔΟΜ, σε αντίστροφη πορεία με ότι έγινε με τον Καλλικράτη. Ο αριθμός τους σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα εναπόκειται στην πρόβλεψη του οργανισμού λειτουργίας κάθε Περιφέρειας. Όσοι Δήμοι είχαν πολεοδομίες πριν τον Καλλικράτη και πληρούν τα κριτήρια του Π.Δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 μπορούν να τις διατηρήσουν.

 • 7 Μαΐου 2018, 13:51 | Γιώργος

  Οι περισσότεροι μικροί δήμοι <30.000 κατοίκων δεν έφτιαξαν ΥΔΟΜ, και όσοι απ’ αυτούς κληρονόμησαν τις νομαρχιακές που λειτουργούσαν στα όριά τους δεν μπόρεσαν να τις συντηρήσουν (λόγω συνταξιοδοτήσεων – μετατάξεων κλπ) και απασχολούν τους υπαλλήλους με άλλα καθήκοντα. Αποτέλεσμα αυτών οι ΥΔΟΜ να υπολειτουργούν και να μην ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους.

  Επειδή με την (πραγματικά σωστή πρόβλεψη) να μην λειτουργούν νέες ΥΔΟΜ ή και να κλείνουν οι υφιστάμενες που δεν θα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια στελέχωσης, θα προκύψουν προβλήματα και στις ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της οικείας περιφερειακής ενότητας, θα πρέπει να γίνει αυτόματα και μετάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στις ΥΔΟΜ που κλείνουν, στην ΥΔΟΜ που θα παρέχει την υποστήριξη. Όπως έγινε με τον Καλλικράτη από τις Ν. Αυτοδιοικήσεις προς τους Δήμους.

  Βεβαίως σε μεγάλους νομούς κι αυτό δύσκολα θα λειτουργήσει. Έτσι το καλύτερο είναι να διαλύονται οι ΥΔΟΜ που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια στελέχωσης και να μετατάσσεται το προσωπικό σε νέες περιφερειακές ΥΔΟΜ οι οποίες θα εξυπηρετούν τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ. Οι νέες περιφερειακές ΥΔΟΜ θα πρέπει να είναι μία σε κάθε μικρό Νομό (περιφερειακή ενότητα) ή και περισσότερες για τους μεγαλύτερους Νομούς, πράγμα που θα κρίνουν και θα σχεδιάσουν τα όργανα της κάθε περιφέρειας στα πλαίσια των οργανισμών εσωτερικής τους λειτουργίας.

 • 5 Μαΐου 2018, 10:55 | Χασάπης Χρήστος

  Στο Άρθρο 97Α παρ. 1 και 2 θα πρέπει ο κάθε Δήμος να ελέγχει αν έχει την κατ’ ελάχιστο στελέχωσή που χρειάζεται για να λειτουργήσει υπηρεσια δόμησης (ΥΔΟΜ) αφού έχει την απαιτούμενη κατ’ ελάχιστο στελέχωσή που απαιτείται για την τεχνική επάρκεια του σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016.

 • 2 Μαΐου 2018, 17:14 | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Η πραγματικότητα καταγράφει σε μικρές ΥΔΟΜ (Δήμων με πληθυσμό < 30.000 κατοίκους) τρομερές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό αριθμητικά όσο και πλουραλισμό ειδικοτήτων. Το γεγονός ότι ο Καλλικράτης αλλάζει μέσω του ''Κλεισθένη'' πιστοποιεί ατέλειες ίσως σε μεγάλο βαθμό.
  Το επιχείρημα που ακούγεται όλον αυτό τον καιρό της κρίσης…… ότι " επειδή δεν υπάρχει πολλή δουλεία και άδειες, επαρκεί η υπάρχουσα στελέχωση της πολεοδομίας", είναι σαφές ότι είναι ανακριβές διότι και φόρτος εργασίας υπάρχει στις ΥΔΟΜ και η υποστελέχωση είναι πέρα από εμφανής.
  Μεσολάβησε η αβεβαιότητα που προκάλεσαν ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό όπου ‘’έσπρωξαν’’ προς συνταξιοδότηση πολλούς υπαλλήλους. Επιπρόσθετα οι προγενέστεροι νόμοι κινητικότητας Δημοτικών υπαλλήλων κατέστησαν κάποιες ΥΔΟΜ ''ακρωτηριασμένες''.
  Όμως η μεγαλύτερη αμέλεια είναι ότι τόσα χρόνια δεν έχουν τεθεί οι λεγόμενες '' Ελάχιστες Προδιαγραφές Λειτουργίας των ΥΔΟΜ'' παρόλο που πολλές φορές το έχουν επισημάνει οι Ανεξάρτητες Αρχές διαπιστώνοντας κακοδιοίκηση λόγω της προφανής υποστελέχωσης.
  Για παράδειγμα θα μπορούσε επί Καλλικράτη να είχε τεθεί ρητή απαγόρευση λειτουργίας τμήματος ΥΔΟΜ στις Δομές των Δήμων αλλά αναγκαστικά αυτοτελής Δ/νση με ελάχιστα τμήματα (π.χ. 3 τμήματα τουλάχιστον), ελάχιστο αριθμό Μηχανικών (2 σε κάθε τμήμα και τις Ειδικότητες που θα τα απαρτίζουν με διαζευτικό….δηλαδή ή……) καθώς και τον ελάχιστο αριθμό Διοικητικών (1 τουλάχιστον). Η ενσωμάτωση ειδικοτήτων περάν των κλασσικών της Σημειακής Δόμησης (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων ΠΕ ή ΤΕ) όπως Μηχανικών Πολεοδομίας – Χωροταξίας θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για τα τμήματα του Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομικών Εφαρμογών
   Ως εκ τούτου και δεδομένης της αριθμητικής ήδη έλλειψης του συνόλου των υπηρετούντων Μηχανικών των Δήμων θα πρέπει, αρχικά τουλάχιστον, να υπάρξει μια ανοχή για τις ειδικότητες μέσω εναλλακτικών προτάσεων στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), δίνοντας παράλληλο χρονικό διάστημα προσαρμογής μέσω της μετακίνησης των Μηχανικών που απασχολούνται σε άλλες δομές, δυνατότητα εξπρές μετάταξης Διοικητικών – Μηχανικών (που υπάρχει δυνατότητα μετάταξης αλλά και υποδοχής) και αλλαγής των Οργανογραμμάτων (ΟΕΥ).
   Τέλος το ζήτημα της Διοικητικής υποστήριξης απ' τις ΥΔΟΜ των Μητροπολιτικών Δήμων σε κάθε Π.Ε. είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά παράλληλα εξόχως σοβαρό και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής διότι πρέπει να υπάρχουν επίσης οι προδιαγραφές (Προδιαγραφές έδρας Π.Ε.). Συνεπώς θα πρέπει να ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές με διαβάθμιση σε κάθε Δήμο (ανάλογα με τον πληθυσμό, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του, την προσβασιμότητά του κλπ) όπου θα προκύπτει ο απαιτούμενος αριθμός των Μηχανικών λαμβάνοντας υπόψη και πιθανές εξαιρέσεις (μικρές ΥΔΟΜ πιθανόν λόγω προσβασιμότητας και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών). Μια γρήγορη λύση θα μπορούσε να είναι η μετακίνηση του προσωπικού των ήδη υποστελεχωμένων ΥΔΟΜ στις Δομές των Μητροπολιτικών Δήμων (ίσως και σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου).
   Γεννάται το ερώτημα τι θα γίνει με τους υπαλλήλους ειδικότητας Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. που ήδη υπηρετούν στις μικρές και υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ εφόσον δεν καταφέρει τελικά να συσταθεί ΥΔΟΜ;
  Κλείνοντας θεωρώ Πολύ σημαντική την ολοκλήρωση του Άρθρου 24 παρ. 2 του Εθνικού μας Συντάγματος. Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των Προϊσταμένων και Δ/των των ΥΔΟΜ απ' τους Πολιτικούς Προϊσταμένους αλλά από Μόνιμα στελέχη της Διοίκησης και βάσει στοιχείων.

 • 30 Απριλίου 2018, 11:55 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

  Από 01-01-2011 οι Δήμοι σύμφωνα με τα αρθ.94 και 95 παρ.2,3,4,5 του Ν.3852/10 κλήθηκαν να ασκήσουν νέες πρόσθετες αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και αυτές των πολεοδομικών.Δυστυχώς από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους παρουσιάστηκαν προβλήματα δυσλειτουργίας που αφορούσαν:
  1)Την υποστελέχωση των υπηρεσιών .
  2)Τις παρεμβάσεις των αιρετών σύμφωνα με: α)την αριθ.πρωτ.4372/29-11-2016 αναφορά-καταγγελία ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. β)αριθ.πρωτ.99562/36373/12-12-2016 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. γ)αριθ.πρωτ.7039/15-12-2016 έγγραφο Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ.δ)αρ.πρωτ.2585/20-3-2017 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  3)Την παροχή διοικητικής υποστήριξης σε Δήμους που δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ αρχικά μέχρι 31-12-2012,αλλά και με τις μετέπειτα παρατάσεις μέχρις 01-01-2019 σύμφωνα με το αρθ.44 του Ν.4508/22-12-2017 (ΦΕΚ 200Α/17).
  4)Επίσης σε ΥΔΟΜ υπάλληλοι (Μηχανικοί-Διοικητικοί) εκτελούν επιπρόσθετα ή και παράλληλα καθήκοντα καθώς επίσης μετακινούνται και σε άλλες οργανικές μονάδες των Δήμων και τούτο σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ισχύουν στα οριζόμενα της υπαρίθ.3/11 αριθ.πρωτ.οικ.1314/11-1-2011 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.σελιδα 5
  .
  Γίνεται σαφές ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί το άρθρο 31 παρ.2 του Ν.4495/2017 όπου με Π.Δ.να ορίζονται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία και οργάνωση των ΥΔ.ΟΜ,καθώς και τα κριτήρια για την κατ΄ελάχιστον στελέχωση αυτών.
  Επιπρόσθετα η προαναφερομένη εγκύκλιος 3/11 να επικαιροποιηθεί και να δοθούν σαφείς οδηγίες και να αυστηροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε υπαλληλοι ΥΔ.ΟΜ (Μηχαμικοί-Διοικητικοί) να απασχολούνται αποκλειστικά στις Υπηρεσίες αυτές.
  Σε ότι αφορά την παρ.3 άρθ.178 του υπό διαβούλευση ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθεί μέριμνα λόγω γεωγραφικών θέσεων κάποιων Δήμων.Ο Δήμος Σκύρου Ν.Ευβοίας δεν διαθέτει ΥΔ.ΟΜ. και την παροχή διοικητικής υποστήριξης έχει αναλάβει η αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Κύμη και η οποία υπηρεσία εξυπερετεί το νησί και πριν την εφαρμογή του Ν.3852/2010. Στην προτεινόμενη παραγραφο 3 αναφέρεται ό δήμαρχος με απόφαση του διαπιστώνει αιτιολογημένα την αδυναμία συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2, οι αρμοδιότητες ΥΔΟΜ ασκούνται υποχρεωτικά με διοικητική υποστήριξη,από το δήμο της έδρας της οικείας περιφερειακής ενότητας.
  Συγκεκριμένα στο Δήμο Σκύρου στην περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ βάσει της προτεινόμενης παραφράφου αυτή θα εκτελλείται από την αντίστοιχη του Δήμου Χαλκιδέων.
  Μία τέτοια εφαρμογή θα είναι δυσβάσταχτη για του κατοίκους της νήσου Σκύρου διότι θα είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται μέχρι το λιμένα Κύμης απόστασης 24 ναυτικών μιλίων και διάρκεια ταξιδιού 2 ωρών και από την Κύμη στην Χαλκιδα 85 χιλιομέτρων και διάρκεια ταξιδιού περίπου 2 ωρών.
  Γίνεται αντιληπτό ότι η ταλαιπωρία των κατοίκων αλλά ιδιαίτερα και η οικονομική τους επιβάρυνση σε σχεση με την επιστροφή τους στο νησί θα είναι τεράστια.Άρα σε κάποιες των περιπτώσεων όπως στην συγκεκριμένη θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις και ο Δήμος Σκύρου να εξακολουθεί να εξυπηρετείται από την ΥΔΟΜ του πλησιέστερου και όμορου Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.

 • 29 Απριλίου 2018, 22:15 | Δημήτρης Βασιλάκης

  Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής αυτές τις μέρες μετακομίζει από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στον Δήμο Αμαρουσίου. Ποιου Δήμου οι υπηρεσίες θα παρέχουν στο εξής τη διοικητική υποστήριξη της παραγράφου 3? Σημειωτέον ότι ο Ν.3852/2010 (Άρθρο 3, παρ.3, περ.θ) ΔΕΝ προβλέπει έδρα για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής.

 • 28 Απριλίου 2018, 09:02 | Θεόδωρος

  Όλοι οι μηχανικοί γνωρίζουν το χάος που έχει προκληθεί από την κατάργηση των Νομαρχιακών Πολεοδομικών και τη σύσταση των δημοτικών ΥΔΟΜ. Στις περισσότερες περιπτώσεις είτε δεν έχουν συσταθεί ακόμη ειτε υπολειτουργούν. Επιπλέον παραμένει ακόμη κενό γράμμα η σύσταση των παρατηρητηρίων δόμησης και δεν φαίνεται βούληση να συσταθούν. Δεν υπάρχει λόγος οι ΥΔΟΜ να λειτουργούν σε επίπεδο δήμου. Εαν συσταθούν σε επιπεδο περιφέρειας/αποκεντρωμένης με τοπικά υποκαταστήματα όπως οι παλιές νομαρχιακές, θα απαιτούνται λιγότεροι υπάλληλοι και θα είναι λιγότερο επιρρεπείς σε εντολές τοπικών αρχόντων. Το άρθρο ως έχει διαιωνίζει το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης από το Δήμο της έδρας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και οι Δήμοι δεν πρόκειται ποτέ να συστήσουν ΥΔΟΜ. Καλύτερα η αρμοδιότητα να πάει σε ανώτερο επίπεδο (περιφέρια/αποκεντρωμένη) για το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ.