Άρθρο 81 – Πρόεδρος κοινότητας έως και 500 κατοίκων – Αντικατάσταση άρθρου 80 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 80 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Πρόεδρος κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων
1. Πρόεδρος κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων είναι ο επιτυχών υποψήφιος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.
2. Αν η θέση του προέδρου κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην κοινότητα.
3. Στον πρόεδρο της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων».

  • 4 Μαΐου 2018, 14:38 | ΣΠΥΡΟΣ

    ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ ΒΑΣΕΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ Ο ΔΗΜΟ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ?