Άρθρο 117 – Επιτόπιοι έλεγχοι – Αντικατάσταση άρθρου 229 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 229 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτόπιοι έλεγχοι
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μπορεί στο πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαμορφώνει ίδια αντίληψη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων».

  • 4 Μαΐου 2018, 15:14 | Γιώργος Οικονομίδης

    Α. 117
    Η έννοια του επιτόπιου ελέγχου, δύσκολα συνάδει με τον έλεγχο αυστηρά και μόνον της νομιμότητας, και μάλλον θα οδηγεί σε κρίσεις επί της ουσιαστικής σκοπιμότητας συγκεκριμένων αποφάσεων. Εάν παραμείνει θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αφορά την έρευνα αυστηρά και μόνον αντικειμενικά διαπιστώσιμων περιστατικών ή συνθηκών.