Άρθρο 77 – Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση άρθρου 75 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το δημοτικό συμβούλιο.
2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
4. Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.
5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Η επιτροπή με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο.
8. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών προσκαλούνται και οι πρόεδροι των κοινοτήτων ή των συμβουλίων κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο.
9. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφ’ όσον το ζητήσουν.
10. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής τηρούνται πρακτικά.
11. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.
12. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου τους».

 • 12 Μαΐου 2018, 10:39 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος η συγγενής του έως Δ΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Μέλος πού έλαβε μέρος στη συζήτηση και ψήφισε σε θέμα ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από συγγενικό του πρόσωπο παύει από τα καθήκοντα του και του καταλογίζεται τυχόν οικονομική ζημία η οποία θα προέλθει από την ακύρωση η χρονική καθυστέρηση της απόφασης.

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 9 Μαΐου 2018, 18:56 | Παναγιώτης Αθανασάς

  Η παρ. 11 του άρθρου «Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.» έχει προφανή στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τυχόν μεροληπτικές αποφάσεις που μπορούν να λάβουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, υπέρ συγγενικών προσώπων τους.

  Το πνεύμα του Νομοθέτη είναι εύλογα σωστό, ωστόσο εκφεύγουν των διατάξεων οι τυχόν περιπτώσεις που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνουν μεροπληπτικές απόφάσεις υπέρ συγγενικών προσώπων των λοιπών δημοτικών συμβούλων, δεδομένου ότι οι σχέσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων, ιδιαίτερα των ιδίων παρατάξεων, είναι στενές.
  Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη παράγραφος θα έπρεπε να προβλέπει την ακυρότητα αποφάσεων οικονομικών επιτροπών, σε περίπτωση που λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν συλλήβδην συγγενικά πρόσωπα των δημοτικών συμβούλων, έως δεύτερο βαθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παραπέμπονται τα σχετικά θέματα άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη διασφάλιση περισσότερης διαφάνειας στην λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων.

 • 6 Μαΐου 2018, 23:06 | Παναγιώτης Αθανασάς

  Καίτοι οι συνεδριάσεις των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής είναι δημόσιες, συνήθως λαμβάνουν χώρα ερήμην των πολιτών, σε χώρους γραφείων, εντός των δημοτικών καταστημάτων, και όχι στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
  Επειδή όμως, ο ρόλος αυτών των επιτροπών είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν του δημοτικού συμβουλίου, είναι απαραίτητη η παρουσία πολιτών κατά τη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων.
  Ως εκ τούτου, προτείνεται η ρητή αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο, της υποχρεωτικής συνεδρίασης των εν λόγω Επιτροπών στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να είναι βέβαιη η πρόσβαση των πολιτών, επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεων που λαμβάνουν, σε περίπτωση που αυτές συνεδριάζουν σε άλλο χώρο.