Άρθρο 11 – Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών – Αντικατάσταση άρθρου 15 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφ’ όσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών αυτών δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους».

 • Προτείνουμε να επεκταθεί το ασυμβίβαστο και πέρα από τα φυσικά πρόσωπα για όσους έχουν offshore ή εγχώριες εταιρίες και για τις οφειλές στο δημόσιο γενικά.

  Από την άλλη βρισκόμαστε σε μια εποχή που αρκετοί χρωστούν στο δημόσιο εξ ανάγκης, οπότε θα πρέπει να θεσπιστεί όριο που θα διαχωρίζει μικροοφειλέτες και μεγαλοοφειλέτες. Στους πρώτους θα μπορούσε να αρκεί να έρθουν σε κάποιον διακανονισμό με το δημόσιο ώστε να μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας.

 • 12 Μαΐου 2018, 09:42 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Δεν μπορούν να εκλεγούν η να είναι υποψήφιοι σε καμία θέση αιρετού Α’ και Β’ βαθμού οφειλέτες του οικείου δήμου η περιφέρειας που ασκούν η θέλουν θέσουν υποψηφιότητα καθώς και οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόδειξή του παραπάνω κολλήματος θα γίνεται με βεβαίωση μη οφειλής από την οικονομική υπηρεσία του δήμου, της περιφέρειας, αλλά και της εφορίας κατά την διάρκεια της κατάθεσης του ψηφοδελτίου καθώς και στο τέλος κάθε έτους. (Σκεπτικό: Πρέπει να τελειώνει μια για πάντα το θέμα με όσους δεν μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά στις επιχειρήσεις και στα σπίτια τους και θέλουν να διαχειριστούν τα οικονομικά του συνόλου).

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 4 Μαΐου 2018, 23:22 | Παναγιώτης Αθανασάς

  Θα πρότεινα να προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης στη δήλωση υποψηφιότητας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. «περί μη οφειλής» του υποψηφίων, ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου να διασφαλίζεται απόλυτα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν καλύψει τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις τους στον οικείο ΟΤΑ, πριν ακόμα τον υπηρετήσουν.

  Παράλληλα, πρέπει να γίνει διάκριση των συνήθων οφειλών, από τυχόν καταλογισθέντα ποσά, που έχουν τελεσίδικα καταλογισθεί σε βάρος εν ενεργεία ή πρώην αιρετών του οικείου Ο.Τ.Α., από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίοι θα θέτουν εκ νέου υποψηφιότητα. Αυτή η περίπτωση, πρέπει εύλογα να αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:56 | Κώστας Δημητρίου

  δεν υπάρχει λόγος για τέτοια διάταξη
  μπορεί να προβλεφθεί ότι αν εκλεγεί, τότε η αντιμισθία ή μέρος αυτής θα παρακρατείται από το δήμο ή τα δημοτικά νομικά πρόσωπα, που οφείλει ο εκλεγείς

 • Στην πράξη το ασυμβίβαστο λόγω οφειλών είναι προβληματικό στην εφαρμογή του και δημιουργεί αμφιβολίες στους πολίτες κατά πόσον τελικά τηρείται. Κι αυτό γιατί η διαπίστωση της οφειλής και η έγκαιρη ή μη τακτοποίηση της, δεν προβλέπεται από ποιο όργανο ή υπηρεσία γίνεται.
  Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη η διαδικασία με θεσμοθέτηση διαπιστωτικής πράξης μη οφειλών αιρετού.
  Π.χ. να υπάρχει διάταξη που να αναφέρει ότι μέχρι την παραμονή της εγκατάστασης τους, οι εκλεγέντες αιρετοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση δημοτικής (αλλά και από τα ΝΠΔΔ του Δήμου) ενημερότητας άνω των 500€.
  Επίσης επειδή υπάρχει η περίπτωση εκλεγείς αιρετός στον οικείο Δήμο να έχει τα εκλογικά του διακαιώματα σε άλλο Δήμο, να έχει υποχρέωση να μην οφείλει ούτε και εκεί.
  Γενικά πάνω στο ασυμβίβαστο η κοινή γνώμη έχει μια δυσπιστία και πρέπει να γίνει πιο διαφανής.

 • 28 Απριλίου 2018, 19:23 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την περίπτωση που κάποιος οφείλει στο Δημόσιο. Δηλαδή αν κάποιος χρωστάει 501 ευρώ στον Δήμο,δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Εάν όμως χρωστάει 500.000 ευρώ στο Δημόσιο (που αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη όλων των Δήμων) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
  Πόσο λογικό είναι το κράτος να διαπομπεύει όσους χρωστούν σε αυτό πάνω από 150.000 δημοσιεύοντας τα ονόματά τους στο διαδίκτυο και την ίδια στιγμή να τους επιτρέπει να κατέχουν δημόσια αξιώματα;