Άρθρο 16 – Εκλογές κοινοτήτων έως 500 κατοίκων

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 18Β ως εξής:
«Εκλογές κοινοτήτων έως 500 κατοίκων – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου προέδρου κοινότητας στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία κατατίθεται υποψηφιότητα και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου κοινότητας. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
2. Στη δήλωση επισυνάπτονται :
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα ευρώ (10 €). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.
3. Αν με τη δήλωση υποψηφιότητας δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά ή η δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παρ. 1 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη και ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου, μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφ’ όσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
4. Η δήλωση υποψηφιότητας επιδίδεται από τον υποψήφιο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψηφίου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα».

 • Θεωρούμε θετικό το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Να θεσπιστεί συμβολικό παράβολο του ενός ευρώ για τους υποψηφίους που είναι άνεργοι.

 • 14 Μαΐου 2018, 11:27 | Στέλιος Ε. Παππάς

  • Αναμφίβολα, είναι η καλύτερη προτεινόμενη διάταξη τού σχεδίου Νόμου!
  Κι εδώ θα πρέπει να σταθώ, για να συγχαρώ το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η σωστή, τεκμηριωμένη πρότασή του.
  • Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν ακόμη δύο «βήματα»:
  1) Στις εκλογές Κοινοτήτων άνω των 500 κατοίκων και
  2) Στην εκλογή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων!

 • 7 Μαΐου 2018, 16:04 | Τσακίρης Γιώργος

  Αν δεν κάνω λάθος, ΔΕΝ υπάρχει παράγραφος 6 στο Άρθρο 18 (όπως αυτό αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του συγκεκριμένου Άρθρου)