Άρθρο 167: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Άσκηση δικηγόρων. Οι διατάξεις για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων εφαρμόζονται στους υποψηφίους δικηγόρους που εγγράφονται στα σχετικά βιβλία ασκουμένων μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
2. Θητείες Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις, που θέτουν ανώτατο όριο στη θητεία των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων δεν εφαρμόζονται στις επόμενες αρχαιρεσίες. Η θητεία των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες του Φεβρουαρίου 2014 θα διαρκέσει έως 31.12.2017.
3. Οι επόμενες αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.