Άρθρο 76: Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς.

Εάν οι αναφερόμενες στα προηγούμενα άρθρα πράξεις και εργασίες έγιναν κατόπιν εντολής περισσοτέρων του ενός εντολέων, η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου αυξάνεται κατά 5% για καθένα των πέραν του ενός από αυτούς, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο.