Άρθρο 104: Εκλογικό Δικαίωμα

1. Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου τους, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των εκλογών ή κένωσης ή μη κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο της θέσης του Προέδρου, ασκούν το δικαίωμα όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
2. Δικηγόροι που τελούν σε προσωρινή παύση κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν έχουν δικαίωμα εκλογής.
3. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου καταρτίζει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους της θητείας του κατάλογο των δικηγόρων που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται ή εκτίθεται επί δέκα ημέρες στα γραφεία του Συλλόγου για να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος. Αναρτάται επίσης και στην ιστοσελίδα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου. Ο κατάλογος ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η άσκηση ή μη του εκλογικού δικαιώματος θα αποτελεί στοιχείο συναξιολόγησης με τα άλλα στοιχεία του δικηγόρου από την αρμόδια Επιτροπή Εκκαθάρισης Μητρώου ως προς την εν τοις πράγμασι άσκηση της δικηγορίας.

  • 2 Μαρτίου 2013, 22:51 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Εφόσον δικαίωμα εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι έως την 30 Σεπτεμβρίου ο κατάλογος πρέπει να καταρτίζεται αργότερα, πχ έως την 5 Οκτωβρίου. Και γιατί όμως να ισχύει για 18 μήνες και όχι έως την κατάρτιση του επομένου σε 12 μήνες; Και περιέργως το άρθρο 125 προβλέπει την σύνταξη νέου εκλογικού καταλόγου αν ακυρωθούν ή ματαιωθούν οι εκλογές κλπ. Ποια από τις δύο διατάξεις ισχύει τελικά ως προς την χρονική ισχύ των καταλόγων; Του άρθρου 104 που αποκλείει τους εγγραφομένους στον σύλλογο μετά την κατάρτιση των καταλόγων και για 18 μήνες ή του άρθρου 125 που προβλέπει νέο κατάλογο; Και τι γίνεται άραγε σε άλλες περιπτώσεις ψηφοφορίας, όπως του άρθρου 63 για τους διανεμητικούς λογαριασμούς ή του άρθρου 140 για τα δημοψηφίσματα κλπ; Ποιοι δικαιούνται να ψηφίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις; Και αν στις λοιπές περιπτώσεις, εφόσον δεν ορίζεται άλλως δικαιούνται να ψηφίζουν όλα τα μέλη του συλλόγου, γιατί να υπάρχει ο περιορισμός του καταλόγου μόνον για τις εκλογές; Η παρ.4 τέλος που ανάγει την μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε στοιχείο αξιολόγησης από τις επιτροπές μητρώου θυμίζει άλλες εποχές και διατάξεις που για τις βουλευτικές εκλογές έχουν καταργηθεί. Ευτυχώς που ακόμη δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα αν και με την ευρεία διατύπωση του σχετικού άρθρου θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει την αποχή από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία ως πειθαρχικό παράπτωμα. Είναι δυνατό η απόδειξη της άσκησης δικηγορίας να εξαρτάται και από την συμμετοχή σε εκλογές; Είναι αδιανόητο το έτος 2013 να προτείνονται διατάξεις που οδηγούν στο παρελθόν.