Άρθρο 68: Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ.

Για τη σύνταξη παρεμπιπτουσών αγωγών, που αφορούν σε ανατοκισμό τόκων, σε πρόσθετη αποζημίωση ή σε καρπούς και τόκους συμπληρωματικούς ή μεταγενεστέρους, η νόμιμη αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 του παρόντος.