Άρθρο 72: : Αμοιβή για συμβιβασμό ή εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς

Η συμφωνημένη και σε κάθε περίπτωση η νόμιμη αμοιβή οφείλεται και εάν η υπόθεση επιλυθεί συμβιβαστικά. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που ο δικηγόρος απασχολείται με έμμισθη εντολή, ή του καταβάλλεται πάγια περιοδική αμοιβή, εκτός εάν έχει εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο.