Άρθρο 162: Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο

1. Ο δικηγόρος, που προκάλεσε ζημία στον εντολέα του παράνομα, με ενέργεια ή παράλειψή του, από δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.
2. Ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.