Άρθρο 18: Δοκιμασία Επάρκειας

Η δοκιμασία επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, περιλαμβάνει:
α) γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα και αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου.
β) διενεργείται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο σε ημέρα της δοκιμασίας που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής